هواداران آلكمار در كلينيك 15 يورويي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هر چه ما درآمدزايي در ورزش را بلد نيستيم، اروپاييها در اين كار استادند و تواناييشان را وقت و بيوقت به رخ ميكشند. نمونهاش همين باشگاه آلكمار هلند كه هوادارانش را به حضور در كلينيكي استثنايي دعوت كرده است، آنهم فقط با 15 يورو. آلكمار كه عليرضا جهانبخش را هم در اختيار دارد، به تازگي خواســتار شــركت هوادارانش در كلينيكي استثنايي شد كه در آن امكان تشكيل تيم دسته جمعي با حضور دوســتان و آشــنايان و بازي فوتبال در مجموعه ورزشي آفاس زير نظر مربيان اين باشــگاه وجود دارد. پيشنهاد آلكمار به هوادارانش شامل بخشهاي مختلفي از جمله صرف ناهار در كافه فانخال و گردش و بازي فوتبال در مجموعه آفاس اســت كه تعداد هر گروه 15 نفر خواهد بود. مربيان رســمي و حرفهاي باشگاه آلكمار هم در كلينيكي كه از آن بهعنوان استثنايي نام برده شده، حضور خواهند داشت. هزينه حضور در اين كلينيك براي هر نفر 15 يورو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.