چهره ديگر از منصوريان؛ متناقض، سنتي و پر از اغالط اقتصادي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عليرضا منصوريان سرمربي استقالل است اما به افراطيترين شكل وارد مباحث اقتصادي باشــگاه ميشود و كنفرانس خبري پيش از بازي را به محل بحثهاي اقتصادي فوتبال تبديل ميكند. فارغ از اينكه منصوريان شايد با طرح اين مباحث بخواهد توجيهی بــراي اتفاقات آينده پيدا كند، بايد به بخشــي از حرفهايش پرداخت كه پر از اغالط در نگاه و بيان اســت: «امــكان ندارد كه تالش مديران اســتقالل و پرســپوليس به تنهايي بتواند كاري كند. ما و پرسپوليس به شدت بدهكار هســتيم. فقط دولت ميتواند ورود و با يك مصوبه مشــكل را حل كند. يك جايی بايد اين مشــكالت تمام شود. ما و پرسپوليس هر سال با ترس و لرز كار را شــروع كردهايم. مديريتها جابهجا ميشود و هيچ مديري نميتواند اين ارقام را پرداخت كند چون خيلي ارقام باالســت و به آنها سود هم ميخورد. باز هم از مســوول مالياتي كشور بابت اقدام اخيرشان در حل مشكل مالياتي تشكر ميكنم. اگر حاميان مالی ما كمك نكنند، ما هيچ پولي نداريم. به نظرم شــخص آقــاي وزير ميتوانند بــا ورود به اين قضيه آن را حل كننــد. يك عده هم پيدا شدهاند كه داخليها را به شكايت از استقالل به خارج از كشور تحريك ميكنند. خطر جدي اســت. اگر دولت ورود نكند يك آسيب ســخت ميخوريم. االتحاد عربســتان را پارسال ايافسي از ليگ قهرمانان كنار گذاشت. تاثير بسيار منفي است. وقتي منابع مالي براي استقالل و پرسپوليس ميآيد، ميمانيد به طلبكاران اين پول را بدهيد يا به بازيكنان فعلي. اگر لطف آقاي تقوينژاد نبود سال گذشته نميتوانســتيم به دليل مشــكالت مالي به خارج از ايــران برويم. ما مدام نگران هستيم.» منصوريان مســووليتي درباره مباحث اقتصادي فوتبال نــدارد. به اين دليل كه تجارت كوچك شــخصي دارد، احتماال صاحب تخصصي در اقتصاد هم نميشود اما اصرار دارد كه در حوزه اقتصاد ورزش راهكار بدهد. منصوريان از دولت كمك مالي ميخواهد، كمك براي جبران اشــتباهات پيشــين و فعلي مديران باشگاه در هزينههاي گزاف. اســتقالل مثل پرســپوليس و بقيه تيمها در فوتبال ايران ساليان ســال از هزينههاي گزاف ابايي نداشــتند و حاال به روزي رسيدهاند كه كنفدراســيون فوتبال آســيا مقابل اين روش تيمداري ايستاده و اجازه نميدهد باشگاههاي بدهكار به اين سير سقوطشان ادامه دهند. منصوريان اگر چه خود را يك مربي جوان ميداند و در بسياري زمينهها ميخواهد خود را و ديدگاههايش را روزآمد جلوه دهد اما در واقع همراه ميشود با جريان سنتي باشگاهداري دولتي در ايران. حرفهايش را بازخواني كنيد و به ديدگاهش پي ببريد. منصوريان از دخالت ايافســي حرف ميزنــد و گله دارد از اينكه چرا مطالبات بازيكنان به اطالع كنفدراسيون فوتبال آسيا رسيده است. مدير برنامه بازيكناني كه ميزان مطالبات خود را به ايافســي اطالع دادهاند، محسن ابراهيمي است و جالب اينكه گاليه منصوريان از ابراهيمي در حالي مطرح ميشود كه همين چند روز پيش، بعد از جلسه ابراهيمي با مديرعامل باشگاه استقالل مشكل بدهيهاي خارجي اســتقالل حل شــد و اين بهترين خبر براي اســتقالليها بود. باشگاه استقالل از حل مشكالت خارجياش با مشاوره محسن ابراهيمي حرفي به ميان نميآورد اما بعد از همان جلســه چهارشنبه، افتخاري به محل تمرين استقالل ميرود تا خبر خوش رفع تهديدهاي خارجي را به تيمش بدهد. حرفهاي منصوريان اما متناقض اســت. او احترامي براي قوانين قايل نيست و ميخواهد نگاهي سنتي به اقتصاد در باشگاهداري داشته باشد. او از يك ساز و كار حرفهاي در باشگاهداري حرف نميزند بلكه كمكهاي دولتي را طلب ميكند تا روشهاي منسوخ مديريت هزينه در باشگاه ادامه پيدا كند. تهديدهاي ايافسي را فرصتي براي اصالح ســاختار اقتصادي باشگاه نميداند بلكه در نقش مديران هزينه در فوتبال ايران پي راهحلهاي دولتي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.