جايي در نزديكي آخر خط

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بهنام برزاي را بايد بازيكني بدانيم كه مسير پيشرفت را سر و ته طي كرده و به جايي رسيد كه در ليگ برتر جايي برايش نيست. بازيكني كه با وجود نيمكتنشــيني در استقالل، ميگفتند از ختافه پيشــنهاد دارد. گويا پيشنهاد باشگاه اسپانيايي به برزاي جــدي بوده و اين بازيكن براي جلــب رضايت آبيها هر كاري كرد اما تالشهايــش بي ثمر ماند تا همچنان نيمكتنشــين استقالل مظلومي باشد. او با يك پاس گل فصل خوبي را شروع كرده بود اما مظلومي هرگز به چشم يك بازيكن ثابت نگاهش نكــرد. برزاي اميدوار بود كه آمدن منصوريان ســال بهتري را برايش رقم بزند اما اين اتفاق هم نيفتاد و او يك نيمكتنشين باقي ماند. حال آنكه در طول فصل دوبار ناجي منصوريان شــد و با گلهايش به نوعي حكــم ابقاي او را امضا كرد. منصوريان حتــي بعد از بازي با صبا در جام حذفــي به قدري از عملكرد بازيكن جوانش ذوقزده شــد كه او را مهدويكياي آينده ايران ناميد. مهدويكيايي كه نتوانست حضورش در تركيب اصلي را تضمين كند و در نهايت در فهرســت فروش قرار گرفت. برزاي در قد و قواره استقالل بود و وقتي در اين تيم خوش درخشيد و پيشبيني ميشــد كه حداقل در تركيب ديگر تيمهاي ليگ برتري جاي ثابتي براي خود بيابد اما در كمال تعجب بدون تيم ماند و حاال چهار گزينه پيشرو دارد؛ نفت، گسترش، ليگ يك يا خانهنشــيني موقت. گزينههايي كه هيچكدام برتري چنداني بــر ديگري ندارند تا بهنــام برزاي بدون تيــم بماند و به قول معروف، زودهنگام و به آهستگي به خط پايان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.