قهرمانها تكرار ميشوند؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پيشبينــي كمپانــي Gracenote اگــر مثل پيشبينــي اهالــي فوتبال غلــط از آب درنيايد، قهرمانهــاي فصــل گذشــته اروپــا در فصل پيشرو هم جامهــا را درو خواهند كرد. كمپاني Gracenot كه به طور منظم اطالعات ورزشــي را بررسي و پردازش ميكند، با توجه به آيتمهاي مختلــف در ليگهــاي اروپايي و تيمهايشــان، رتبههاي اول تا آخر 5 ليگ معتبر اروپا را اينطور پيشبيني كرده است: «در اسپانيا به نظر ميرسد همچنان رقابت اصلي ميــان دو غول بزرگ اين كشــور يعني رئال و بارسلوناســت و فصل آينده باز هم مادريديها هســتند كه به لطف بازيهاي مســتقيم يا تفاضل گل باالتر قهرمان ميشوند. پس از اين دو تيم نوبت به اتلتيكومادريد و سويا ميرســد كه در رتبههاي بعدي قــرار بگيرند اما لگانس، ديپورتيو و خيرونا ســقوط ميكنند. در جزيره، باز هم آنتونيو كونته اســت كه به همراه شــاگردانش براي دومين ســال متوالي در رده نخســت قرار ميگيرند و پس از آنها ســيتيزنها و پپ گوارديوال قرار خواهند گرفت. سپس نوبت به ديگر تيمهاي لندن يعني آرســنال و تاتنهام ميرسد و بعد هم شــياطين سرخ با آقاي خاص كه در رده 5 قرار ميگيرند اما هادرزفيلد، واتفورد و برنلي از ليگ برتر ســقوط ميكنند. آلمان هم كه مثل روز روشن اســت. بايرن مونيخ با فاصله زيادي كه از رقباش دارد فصل آتي هم به راحتي و بــا اختالف زياد و زودهنگام، بار ديگر رتبه اول بوندسليگا را به دســت خواهــد آورد. رتبههاي بعدي بــه زنبورها و با 15 امتيــاز فاصله مربوط ميباشــد و هوفنهايــم و گالدبــاخ در ردههاي بعدي قــرار ميگيرند اما هامبــورگ، ماينس و فرانكفورت شانســي براي مانــدن در بوندسليگا نخواهند داشــت. در فرانسه، امســال پاريسيها كوتــاه نميآيند. آنها در اين تابســتان غوغا به پا كردهانــد تا عالوه بر به دســت گرفتن قدرت در فرانســه، اين بار در رقابتهــاي اروپايي حرفي براي گفتن داشته باشند. پاريسنژرمن قهرمان فرانسه خواهد شد و پشت سرش موناكو، ليون و نيس در ردههاي بعــدي قرار ميگيرند. تيمهاي سقوط كننده از لوشامپيونه هم متس، آمينس و استراسبورگ هستند. در ايتاليا دوباره تورينيها با فاصله نسبت به رقبا و براي چندمين سال پياپي، قهرمانيشان در ســريآ را جشن ميگيرند. پس از يوونتــوس، تيم جنوبي ناپولي در رده دوم قرار ميگيرد. دو تيم ديگر پايتخت يعني رم و التزيو ســوم و چهارم خواهند شــد و اسپال، كروتونه و بنونتو سقوط ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.