پپ دوباره متهم شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اگر اين ادعا را كه «پزشــك ارشــد بايرن مونيخ به خاطر جر و بحث با كارل هاينتس رومنيگه كنار رفته» باور كرده بوديد، وقتش رســيده كه واقعيــت قطع همــكاري او با باوارياييها را بپذيريــد. واقعيتي كه خود هانس ويلهلم مولر ولفهارت آن را به زبان آورده اســت؛ حال آنكه بيش از يك سال اســت پپ، مونيخ را ترك كرده و به جاي او، آنچلوتي روي نيمكت بايرن مينشــيند. اين جابهجايي اما بــراي پايان دادن ناراحتي پزشــك ارشــد باشــگاه بايرن مونيخ كافي نبود. دكتر ولفهارت كه 38 ســال تمام بهعنوان پزشــك ارشد و مدير بخش پزشــكي بايرن مونيخ با اين باشــگاه همكاري كرد، در ســال 2015 تحت فشــار گوارديوال و بعــد از باخت 3 بر يك مقابل پورتو در مرحلــه يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا از ســمت خود كنار رفت. اين اختالف زماني كليد خورد كه پپ به جاي اينكه تياگو آلكانتارا را براي مداوا به تيم پزشــكي بايرن مونيخ بســپارد، او را به اسپانيا فرستاد و بعد هم باخت به پورتو در ليگ قهرمانان و از دســت رفتن جام حذفي آلمان را انداخت گردن پزشكان بايرن كه مصدومان اين تيم را به چنين بازيهاي مهمي نرساندند. حاال اين پزشك 74 ساله دوباره به ياد آن روزها افتاده و به روزنامه بيلد گفته: «بعد از اختالف نظر شــديد با پپ گوارديوال، از كار كنارهگيري كردم. او پايش را از محدوده خودش فراتر گذاشــت و گناه باخت تيم را به گردن من انداخت. من بهعنوان يك پزشــك، مسووليت سالمت بازيكنان را به عهده دارم اما مربي كه نيستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.