گلزني با پيراهن استقالل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پرويز مظلومي را شايد اين نسل از استقالليها تنها روي نيمكت تيمشان ديده باشند اما در معرفياش بايد گفت كه او گلزن استقالل در دهه 60 و يكي از موثرترين بازيكنان اين تيم بوده. اين عكس شادي پرويز مظلومي پس از گلزني به تيم دريانوردان در سال 1364 را به تصوير كشيده است. مظلومي ســالهاي بازيگرياش را تنها در دو تيم گذراند؛ تراكتورسازي و اســتقالل. او از ســال 1355 تا 1358 پيراهن تيم قرمزپوش تبريزي را به تن داشــت و پس از آن تا ســال 136۹ براي اســتقالل بازي كرد. پرويز مظلومي نخســتين تجربه مربيگرياش را در كنار زندهياد منصور پورحيدري به دست آورد. او 10 ســال در استقالل دستيار پورحيدري بود و چند سالي را هم بهعنوان سرمربي در تيمهاي صنعتنفت آبادان، مس كرمان، صبا، ابومسلم و استقالل اهواز فعاليت كرد. تيمملي فوتبال ب ايران در سال 2007 با سرمربيگري پرويز مظلومي قهرمان مسابقات غرب آسيا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.