ستاره بياعصاب

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فصل جديد را مهدي ترابي با حاشــيه آغاز كرد. خبر تمديد قرارداد با سايپا باعث عصبانيت شديدش شد و او ادعــا كرد كه فقط به خاطر دايي براي ســايپا بازي ميكند. او در يكي از بازيهاي تداركاتي پيش فصل با بازيكنان حريف درگير شــد و در اولين بــازي ليگ يك اخطار گرفت. ترابي پنجشــنبه شب هم در اهواز گرد و خاك به پا كرد و بارها با بازيكنان حريف درگير شد تا جايي كه حتي كار به يقه گرفتن كشــيد. به خاطر درگيري در هميــن صحنه بود كه مهــدي ترابي كارت زرد هم گرفت تا در 3 هفته، دواخطاره شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.