خواستن توانستن است

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

گل خريدهاي فصل پيش برانكو عليرضا بيرانوند بود كه سختيهاي زندگــياش را در چنــد هزار كلمه برايمان تعريــف كرد و گفت كه چطور از كارگري به دروازه پرســپوليس و تيم ملي رسيده است. در واكنش به پرسشهاي تكراري درباره خريدهاي خارجي پرسپوليس، برانكو با لحني پرگاليه نگاه رســانهها را به سمت استقالل سوق داده بود و ديگر خبرهاي مهم يك سال پيش در المپيك ريو خالصه شده بود؛ از ناكامي زهرا نعمتي در كسب مدال تا بحث تكراري دوپينگ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.