همسر هاوارد وب، داور بايرن- كمنيتسر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حضور در باالترين ســطح فوتبال آلمان را بيبيانا اشــتاين هاوس با قضاوت بازي بايرن مونيخ و كمنيتســر در جام حذفي آلمان جشن خواهد گرفت. اينطور كه ســايت رســمي بوندسليــگا اعالم كرده، بيبيانا اشــتاين هاوس در بازي امشب باوارياييها برابر كمنيتسر در جام حذفي آلمان به نخســتين داور زني تبديل خواهد شد كه بازي بايرن مونيخ را ســوت ميزند. اشتاين هاوس كه 38 سال سن دارد، بــه تازگي در رقابتهاي جام ملتهاي اروپــا بانوان قضاوت كرده و قرار اســت نخســتين داور زن در بوندسليگا هم باشد. او البته داور بيتجربهاي نيســت و فصل گذشته 8 بازي را در بوندسليگاي دو، 7 بازي در دسته سه آلمان و يك بازي را هم در جام حذفي اين كشور ســوت زده و حاال بيصبرانه منتظر شــروع به كار خود در باالترين ســطح فوتبال در آلمان اســت. اتفاق جالبتر درباره بيبيانا اشتاين هــاوس اينكه بدانيد او همســر هاوارد وب داور پيشــين ليگ برتر انگليس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.