عابدزاده: فوتبال ايران را پيگيري نميكنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مدتهاســت كه از او خبري نیســت. بزرگترین دروازهبان تاریــخ فوتبال ایران بعد از انقالب كه بدل به یك نماد و اســطوره در فوتبال كشورمان شده و او را متــر و معیار گلري ميدانند. احمدرضا عابدزاده كاپیتان اســبق تیم ملي فوتبال ایران این روزها به دور از حواشــي مختلف فوتبال ایران به فکر آكادمي خود اســت و با عشق و اشیاق زیاد، تجربهای كه طي این چند سال به دســت آورده را در اختیار نونهاالن و نوجوانان با استعداد قرار ميدهد. عابدزاده در یك گفتوگوي مفصل از حال و هواي این روزهاي خودش و كار كردن با بچهها در آكادمياش ميگوید.

كار با نونهاالن چگونه اســت؟ چقدر این حس متفاوت است وقتي در كنار بازیکنان با استعداد حضور دارید، تجربیات خود را در اختیار آنها ميگذارید و از حواشي فوتبال به دور هستید؟

خيلي خوشحالم در كنار اين عزيزان هستم. احساس ميكنم اين بچهها مثل بچههاي خودم هستند. من نخستين بارم نيســت كه دارم كار ميكنم، 6 سال كه در آمريكا بودم در آكادمي كار كردم و به نظرم نتيجه خوبي به دست آوردم، اينجــا هم خوشــبختانه دارم كارم را ادامه ميدهم و مردم لطف دارنــد. خانوادهها در واقع از شــرايط و امكانات ايران كامال مطلع هستند و فرزندانشان را در اختيار ما قرار دادند. كادر مديريتــي و فني آكادمي ما تمام تالشــش را ميكند، مربيهــاي ما وقت ميگذارند تا بتوانيم تاثيرگذار باشــيم و اســتعدادهاي خوبي را به فوتبال ايران معرفي كنيم. من با عشــق به اين بچهها كار ميكنم و مطمئن هستم در ادامه نتيجه خوبي ميگيريم.

مسووالن فوتبال ایران چقدر به فوتبال پایه با توجه به استعدادهایی كه وجود دارد، اهمیت ميدهند؟

در بحــث فوتبال پايه بســتگي دارد مســووالن در فدراسيون فوتبال چه برنامههايی دارند و چه كارهايي انجام ميدهند و چه شــرايط و امكاناتــي را ميتوانند در اختيار بگذارنــد. براي مثال در كشــورهاي اروپــا و آمريكا كه من فعاليت ميكردم، يك نفر مســوول فوتبال پايه از فدراسيون فوتبال آمريــكا از آكادميها بازديد ميكــرد و هر روز بايد برنامــه ارائه ميدادند. اگر بتوانند خوب كار كنند و با بچهها نمره قابل قبول بگيرند، درجه داده ميشــود و از لحاظ رتبه باال ميروند و برعكس آكادمي كه شرايط خوبي نداشته باشد و خوب با بچهها كار نكنند، نمره منفي ميگيرند و از لحاظ رتبه پايين ميآيند. حتي فدراســيون حق دارد بچهها را از آكادمي كه شــرايط خوبي ندارد خارج كند و به آكادمي كه رتبه خوبي دارد بفرستد، تا در آنجا فعاليت كنند. من اطالع ندارم كه فدراســيون فوتبال ايران در بحث فوتبال پايه چه برنامههايی دارد. شــما رسانهها بايد از مسووالن سوال كنيد كه چه برنامههايی دارند و چقدر اهميت ميدهند.

لیگ برتر امســال را تا پایان هفته سوم چطور دیدید؟ آیا تا به امروز لیگ جذابي داشتهایم؟

من حواســم به آكادمي و اين بچهها هســت و فعال فوتبــال ايران را دنبــال نميكنم. خبر از نتايــج دارم ولي حواسم به كار خودم است. هستند افرادي كه در فوتبال كار ميكنند. من با اين بچهها كار كنم برايم بهتر است و بيشتر لذت ميبرم. من بايد به فوتبال پايه برسم تا در آينده همين بچهها به فوتبال ايران كمك كنند، اگر اينها درســت بشود همينهــا ميتوانند موثر و تاثيرگذار باشــند. در صورتي در فوتبال پايه اصولي كار كنند، براي من مهم اســت اگر كسي از اين آكادمي به جايي معرفي شــود و وارد تيم ملي شود، بگويند كه از آكادمي من به درجات باالتري رســيده و اين براي من با ارزش است.

دوســت ندارید در آینده بهعنوان مربي به لیگ برتر برگردید؟ نه، اينجا راحت هستم و دوست دارم در فوتبال پايه باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.