زمان چاره بحران مالی باشگاهها نیست

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

مهلت كنفدراسيون فوتبال آسيا به باشــگاههاي صعود كرده به ليگ قهرمانان 9 شهريور به پايان ميرســد و اگر تا آن روز نتوانند بدهيهايشان را تســويه كنند، از مسابقات كنار گذاشته ميشوند. اين باشگاهها كمتر از ســه هفته براي جلب رضايت شاكيان (بازيكن، مربي، كارمند ...و ) فرصت دارند، مگر اينكه در اين تاريخ تجديد نظر شــود. اگر اخباري كه در دو روز گذشته منتشر شــده را مالك قرار دهيم، احتمال اعطاي مهلت بيشتر به اين باشــگاهها وجود دارد. اخباري كه چند خبرگزاري منتشــر كردند حكايت از آن دارد كه مهدي تاج در سفر به مقر كنفدراسيون در مالزي چنين درخواســتي ارائه كرده و ظاهرا نتيجه مذاكرات مثبت بوده، پس امكان تمديد اين مهلت وجود دارد.

فدراســيون از روزي كه احتمال حذف نمايندگان ايران با توجه به بدهيهايشــان مطرح شده، راه حلي ارائه نكرده و تنها واكنش تاج به اين تهديد جلسهاي با نمايندگان فراكسيون ورزش مجلس بود. رييس فدراســيون فوتبال بعد از اين جلســه گفت كه مشكالت را در ميان گذاشته و اميدوار اســت مجلس در موضوع بدهي مالياتي باشــگاهها و حق پخش تلويزيوني ياور باشگاهها باشــد. با اين حال بحران مالي باشگاهها گسترده است و حتي اگر بدهي مالياتي بخشوده يا كاسته شود و پولي بابت حق پخش به فوتبال برسد، تنها بخشي از اين مشكل حل خواهد شد.

اگر تاج در مالزي موفق بشــود براي نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان زمان بيشتري بخرد، صورت مساله پاك نميشود و اين سوال بهوجود ميآيد كه در اين مدت چه اتفاقي قرار است براي باشگاهها بيفتد كه از اين وضعيت خالص شوند؟ فدراسيون در اين مثال يك ماه اضافه چه تدبيري براي مثبت شدن تراز مالي باشــگاهها دارد؟ چه پولي و از كدام منبع قرار است به باشگاهها تزريق شود تا بدهيهاي انباشته ســالهاي اخير را صاف كنند؟ باشگاهها كه برنامه درآمدزايي ابتدايي دارند، با كدام فرمول جادويي ميخواهند به پول برسند؟

عكسي از تاج در مالزي منتشر شده كه پشت ســرش شعار كنفدراسيون نقش بسته؛ «يك آســيا، يك هدف». شواهد اما نشان نميدهد كه فدراســيون ما با كنفدراسيون در مسير واحدي حركت كند. تالش كنفدراسيون در اين سالها ملزم كردن باشگاهها به حرفهاي شدن بوده و براي اين كار ساز و كار دقيقي تعريف كرده است. شرايطي كه براي اعطاي مجوز حرفهاي در نظر گرفته شده، همان معياري است كه فدراسيونها به كمك آن بايد وضعيت باشگاهها را بسنجند و به آنها نمره قبولي بدهند. فدراسيون فوتبال اما با بياعتنايي به مفاد اين قرارداد كه مهمترين آن داشتن تراز مالي مثبت است، ناخواسته باشگاهها را به سمت بحران فعلي هل داده.

فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ در ســالهاي اخير دو بار تالش كردند جلوي هرج و مرج مالي در فوتبال را بگيرند. اولي قانون ســقف قــرارداد براي بازيكنان بود كــه جواب نداد و حتي ميتوان گفت اثر تورمي داشــت و دومي قانون سقف بودجه براي باشگاه كه باز هم بينتيجه ماند. بــراي اين دو قانون مطالعه كافي صورت نگرفته و اجرايي نشــدن آنها قابل پيشبيني بود. انتظار ميرفت فدراسيون فوتبال از شــرايطي كه اي. اف. سي براي اعطاي مجوز حرفهاي در نظر گرفته اســتقبال كند و به كمك آن به نظام مالي فوتبال ســر و ســامان دهد. كنفدراسيون در يك كالم باشــگاهها را موظف ميكند كه «به اندازه درآمدشــان هزينه كنند» و اين سيستم نظارتي بسيار كاملتر از دو قانوني است كه فدراسيون در نظر گرفته بود، با اين حال آسانگيري و چشمپوشي از ريخت و پاش باشــگاهها كار را به جايي رسانده كه مجموع بدهي استقالل و پرسپوليس به بيش از 300 ميليارد رسيده و باشگاههاي زيادي در آستانه ورشكستگي هستند.

خريدن زمان در اين شرايط دردي از باشــگاههاي ايراني دوا نميكند. اي كاش فدراسيون وخامت اوضاع را درك كند و به فكر يك راه حل اساســي باشد. مهمتر از شركت در ليگ قهرمانان، پروندههاي تلنبار شده شــكايت بازيكنان و مربيان از باشگاههاست كه حكم يك بمب ساعتي را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.