برانکو: موضوع پاس ندادن منشا به مسلمان صحت ندارد

چند بار فيلم بازی را ديدهام

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســوژه داغ اين روزهاي پرسپوليس پاس ندادن بازيكنان به گادوين منشــا مهاجم نيجريهاي است. سوژهاي كه برانكو ايوانكوويچ سرمربي پرسپوليس را وادار كرد در حاشيه تمرين پرسپوليس درباره آن صحبت كند.

برانكو در حاشيه تمرين پرسپوليس در جمع خبرنگاران در پاســخ به اين سوال مبني بر اينكه پرسپوليس بازنده شود يا پيروز، حاشــيه دارد و گفته ميشــود كه بازيكنان به منشا پــاس نميدهند، گفــت: «به من توضيح بدهيد منشــا چند بار بــه بازيكنان ديگر پاس نداده يا اينكه بازيكنان به منشــا پــاس ندادهاند. من آمارش را دارم. چــرا بدون دليل صحبت ميكنيد.»

وي تصريح كرد: «چند بار ديگر بازيكنان به منشــا پاس ندادهاند؟ در دقيقه 92 منشا به فرشاد و مسلمان پاس نداد و شــوت زد. در يك موقعيت ديگر مسلمان بين فرشاد و منشا، ترجيح داد به فرشــاد پاس بدهد و مشــكلي وجود ندارد. من دو بار فيلم بازي را ديدم. يك بار محسن مسلمان ميتوانست بين فرشاد و منشا يكي را انتخاب كند و فرشاد را انتخاب كرد. عصبانيت منشا براي سومين آزمايش دوپينگ متوالي بود زيرا معمول نيســت كه يك بازيكن مدام بــراي آزمايش دوپينگ انتخاب شود. دليلي براي اينكه مدام از منشا آزمايش دوپينگ گرفته شود، وجود ندارد و سه آزمايش دوپينگ از يك بازيكن زياد و بيش از حد است.»

ســرمربي پرســپوليس در مــورد اينكه شــما گفتهايد موهايتان در ايران ســفيد شده و سكه شانس شما در ايران چيست و شما عصباني شــدهايد (يك سوال بي ربط!) گفت: «من چنين حرفي نزدهام! اين نظر شماست و نظر من نيست. مــن فقط به خاطر اينكه چمن به موقع كوتاه نشــده، عصبي شــدهام. حرف خودتــان را در دهان مــن نگذاريد! من گفتم ممكن اســت موهايم در ايران روشن شــده باشد. اين حرف بخشي از حقيقت اســت و بخشي از آن جوك است. حقيقت اين است كه سنم باال ميرود و موهايم روشن ميشود.»

برانكو در مورد تقابل با تيم ميثاقيان و بازي دفاعي سياه جامگان گفت: «همه تيمها مقابل ما بســته بازي ميكنند و اين موضوع شــامل حال تراكتورسازي و نفت هم ميشد. اگر توجه كرده باشــيد وقتي ما 2 بــر صفر هم پيش افتاديم آنها بســته بازي كردند. سخت اســت اما با تمرين كردن و آماده كــردن خودمان ميخواهيم به چنين مشــكالتي غلبه كنيم. اين براي حريفــان ما تبديل به قاعده شــده اما اگر حريفان بســته بازي كنند باز هم خوب بازي ميكنيم. مقابل نفت 3 گل و برابر تراكتورســازي هم 2 گل زديم. سختترين جدول را در مقايســه با تيمهاي ديگر داشــتيم. رقابت ديرينه ما با تراكتورســازي براي همه آشــكار اســت. مقابل قهرمان جام حذفي هم در تختي بازي كرديم كه كار ســختي بود. مقابل فوالد هم در آزادي بازي كرديم، تيمي كه گربه ســياه ما در ادوار ليگ بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.