بدهي ۲ ميلياردي سرخها به سازمان ليگ

درآمد پرسپوليس از بليت فروشي فصل گذشته اعالم شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سازمان ليگ ميزان مبلغ درآمد پرســپوليس حاصل از بليت فروشي در فصل گذشــته را اعالم كرد. پرسپوليس در فصل گذشته در 15 مسابقه ليگ برتر ميزبان بود. يك بازي هم از داشــتن تماشــاگر محروم بود. بازي پرسپوليس و سياه جامگان بدون تماشاگر برگزار شد. آمار دقيقي كه ناظران سازمان ليگ از تعداد تماشاگران پرسپوليس در 14 بازي گزارش دادهاند 658 هــزار و 500 نفر بوده اســت. پرســپوليس فصل گذشــته در جام حذفي هم به دليل حذف زودهنگام تماشاگري نداشت. فصل گذشته 512 هزار و 648 قطعه بليت براي مسابقات پرسپوليس فروخته شده كه درآمد حاصل از فروش اين تعداد بليــت 4 ميليارد و 400 ميليون تومان اســت كه پس از كســر 35 درصد از شــركت برهان مبين، هزينههاي نيروي انتظامي، شركت واحد اتوبوسراني، 10 درصد فدراسيون فوتبال، 5 درصد سازمان ليگ و 5 درصد هيات فوتبال استان تهران درآمد حاصله پرســپوليس از اين رقم 2 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است. سازمان ليگ اين درآمد پرسپوليس را از بدهيهاي باشگاه نزد سازمان ليگ كسر كرده و باشگاه پرســپوليس 2 ميليارد و 100 ميليون تومان ديگر به سازمان ليگ بدهكار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.