پرش بلند واليباليستها از روي ديوار چين

با لوزانو هم حريف ما نبودند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در ادامه رقابتهاي گروه B انتخابي واليبال جهان در منطقه آســيا كه از نوزدهم تا بيست و ســوم مرداد به ميزباني سالن رضازاده شهر اردبيل برگزار ميشــود، واليبال ايران در دومين ديدارش رو در روي تيم ملي واليبال چين كه هدايتش بر عهده رائول لوزانو سرمربي سابق ايران است، قرار گرفت و در پايان موفق شــد در ديداري زيبا، سه بر صفر برابر چين به پيروزي برسد. شــاگردان كوالكوويچ در ميان تشويقهاي كر كننده تماشاگران اردبيلي توانستند در سه ست پياپي و بــا امتيازهاي 25 بر ‪29 12،‬ بر ۷2 و 25 بر 20 چين را شكســت دهند. ايران با تركيب سعيد معروف، ميالد عبادي پور، محمد موســوي، امير غفور، سامان فائزي و فرهاد قائمي وارد زمين شــد. واليباليســتهاي ايران با اين پيروزي تعداد بردهاي خود را به عدد دو رساندند و با دو بازي و دو برد و كســب شــش امتياز باالتر از چين در صدر جدول رده بندي گروه B انتخابي جهان قرار گرفتند. شاگردان لوزانو هم با دو برد و يك باخت و شش امتياز پس از ايران در جايگاه دوم ايستادند. از نكات حاشــيهاي اين ديدار ميتوان به عصبانيت شديد لوزانو در اواسط ست نخســت و جايي كه ايران با راي داور امتياز 31را گرفت اشــاره كرد كه او با ناراحتي در اعتراض به اين تصميم كاغذهاي در دســتش را بر زمين كوبيد. تيم ملي ايران امروز (يكشنبه) از ساعت 18 در سومين ديدارش به مصاف قزاقستان ميرود و از ساعت 15:30 دو تيم چين و كره جنوبي با هم ديدار ميكنند. در نخســتين بازي نيز تيم ملي واليبال قطر موفق شــد در سه ست پياپي قزاقســتان را شكســت دهد. در گروه B انتخابي واليبال قهرماني جهان در منطقه آسيا، 5 تيم ايران، قزاقستان، چين، كره جنوبي و قطر حضور دارند و در پايان دو تيم برتر، مسافر رقابتهاي قهرماني واليبال جهان 2018 ميشوند. پيش از اين تيمهاي استراليا و ژاپن جواز حضور در اين رقابتها را كسب كرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.