نکونام سرمربي خونه به خونه شد

شماره :6 كار سخت را دوست دارم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جواد نكونام كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال، ســرمربي تيم فوتبــال خونه به خونه شــد. وي با عقد قراردادي دوساله هدايت ايــن تيم ليگ يكــي را برعهده گرفته است. عليرضا اماميفر پيش از اين هدايت اين تيم را برعهده داشــت. خونه بــه خونه در هفته اول ليگ دســته اول مقابل مس رفســنجان به تساوي رسيده بود.

نكونام با تاييد اين خبر درخصوص هدفــش در تيــم خونــه بــه خونــه گفت:«هدفم در بابــل انجام تمرينهای خوب و مســابقات خوب است و عالوه بر اينها، اميدوارم كه همراه با نتيجه خوب نيز باشد.»

وي در خصوص جو مسابقات ليگ يك نيز گفت:«شرايط كار كردن در ليگ يك سخت است و باتوجه به اتفاقاتي كه در اين ليگ ميافتد، بايد خيلي با تمركز باال در مسابقات حاضر شويم ولي ما همه آماده هستيم براي اتفاقات سخت و كار ســخت را دوســت دارم و به بابل آمدم تا يك ســال خوب را داشته باشيم و به موفقيت نيز برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.