قلعه نويي: درباره استقالل حرفي ندارم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امير قلعه نويي ســرمربي ذوب آهن از نتيجه تســاوي تيمش برابر پيكان ناراضي اســت. امير قلعه نويي بعد از كســب يك امتيــاز خارج از خانه مقابــل پيكان در اين باره گفت:«درســت اســت كه توانستيم در بــازي خــارج از خانه يك امتيــاز با ارزش كسب كنيم و يك كلين شيت را ثبت كنيم اما به هيــچ عنوان از عملكــرد ذوب آهن راضي نيســتم. ما بايــد در همان نيمه اول كار را تمــام ميكرديم و حداقل با 2 گل به رختكن ميرفتيم.»

وي افزود: «نميدانم چرا ولي بدشانسي بزرگي گريبانگير من و تيمم شده و هر روز به جمــع مصدومان ما اضافه ميشــود. ما تمرينهای پيش فصل خوبي هم داشــتيم ولي بازيكنان ما يكي پس از ديگري مصدوم ميشوند. براي بازي جمعه من به جز مهدي رجــب زاده، دو دروازهبان و دو مدافع چپ روي نيمكت داشــتم و از اين بابت دســتم خالي بود.» سرمربي ذوب آهن در واكنش به اينكه اســتقالل مقابل تراكتورسازي به نخســتين برد خود در ليگ هفدهم دست يافــت، لبخند تلخــي زد و گفت:« من در مورد استقالل حرفي ندارم بزنم!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.