دانشگر: دايي را به استقالل ترجيح دادم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمد دانشــگر مدافع ســايپا در فصل جــاري يكي از مهرههاي ثابــت و اصلي علي دايي است. مدافعي كه در تابستان از استقالل پيشــنهاد داشــت اما ترجيح داد تا به سايپا بپيوندد. دانشــگر در باره ايــن انتخاب جالب گفت: «من از استقالل پيشنهاد جدي داشتم و در اين زمينه با چند نفر مشــورت كردم. در نهايت به اين نتيجه رســيدم كه بهتر است به سايپا بيايم تا تجربيات بيشتري را در فوتبال و در كنار علي دايي كسب كنم. من در سايپا ميتوانم بيشتر پيشرفت كنم و پختهتر شوم. البته بابت رفتن به اســتقالل ترس يا نگراني خاصي نداشــتم و فكر ميكنم كــه به اندازه كافي زمان دارم تا بــه يك تيم خوب بروم.» او اعتقــاد دارد كه تيمش با تــداوم اين روند ميتواند در جمع مدعيان باقي بماند: «سايپا جوانترين تيم ليگ است و بازيكنان خوبي در اين تيم بازي ميكنند. اگر كمي خوششانس باشــيم و دقتمان بيشــتر شــود ميتوانيم امتيازات مســابقات را كسب كنيم و صدرصد تيممــان را در صدر نگه داريــم. اميدوارم اگر قرار اســت مقابل اســتقالل به ميــدان بروم اتفاقات خوبي برايم رقم بخورد، دوســت دارم بازي با آبيها در روز خوبمان باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.