بازيگر سينما در رينگ بوكس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تينا آخوندتبار بازيگر ســينما و تلويزيون كه در يك ســال گذشته در هيچ ســريال و فيلم ســينمايي ايفاي نقش نكرده اين روزها در رينگ مســابقات بوكس بانوان مبارزه ميكند. وي طي چند روز گذشــته براي نخستين بار با حجاب اسالمي در رينگ مسابقات بوكس حضور پيدا كرد امــا مقابل حريف چيني بازي را واگــذار كرد. آخوندتبار پس از پايان اين مســابقات صحبتهايي مطرح كرده و مدعي شده كه داوران در نخستين مبــارزه با حريف چيني مهربانتر بودهانــد. وي دو ماه ديگر براي دومين بار به صورت رســمي وارد رينگ مسابقات بوكس ميشود. آخوندتبار در صحبتهاي خود عنوان كرده اســت:« با اينكه حريفم 4 سال در مدرسه بوكس فعاليت كرده بود و تجربه زيادي داشــت، اما تا آخر همسطح با او مبــارزه كردم. من فقــط 15 روز در محيط واقعي مبارزه كردم. فقط يك سال تمرين كردم و آن هم از اين پارك به آن پارك رفتم و تمرينهايم را ادامه دادم.» وي در ادامه افزود:« من اين ورزش را با عشق پيگيري كردم، اين در حالي اســت كه در ايران هيچ پايگاهي براي اين رشــته در بخش بانوان وجود ندارد. من با قدرت و انگيزه بيشتر جلو ميروم و كارهايي كه برايش برنامه ريزي كردهام را انجام ميدهم. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.