مطالبات بازيکن خارجي پديده پرداخت ميشود

براي فرار از كسر امتياز

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حميدرضا كريمويي مديرعامل باشــگاه پديده وعــده داد به زودي مطالبــات بازيكن خارجي پرداخت ميشــود. كريمويي در خصوص خطر كســر امتياز از باشگاه پديده اظهار داشت:« بايد به اين موضوع اشاره كنم كه اين مشكل تنها مربوط به تيم ما نيست و در ديگر تيمهاي ليگ برتري نيز وجود دارد، بازيكنهاي خارجي تيمها در اين چند ســال اخير پيگير مطالبات خود بودهاند و باشــگاه پديده هم از اين قاعده مسثتني نيست.» وي ادامه داد:« در حال بررسي اين موضوع هستيم تا هرچه سريعتر بدهي اين بازيكن را كه مربوط به دوران گذشته است پرداخت كنيم.» مديرعامل باشــگاه پديده بيان كرد:« در اين فصل، شــكايت بازيكنان خارجي براي تيمهاي ليگ برتري به وجود آمده و تيمها در صدد رفع آن هستند، هوادران نبايد نگران اين موضوع باشــند.» كريمويي عنوان كرد:« با پيگيريهاي مدير حقوقي باشــگاه بهزودي مطالبات اين بازيكن پرداخت ميشــود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.