حاتمي زير تيغ رفت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بابــك حاتمي مدافع پديده كه در ديدار دوســتانه قبل از آغاز فصل با مصدوميت از ناحيه زانو رو به رو شــده بود سرانجام پاي خود را به تيغ جراحان سپرد. اين بازيكن تا مدتها از تركيب پديده دور خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.