از انگليس پيشنهاد رسمي نداشتم

عليرضا جهانبخش، لژيونر موفق ايران در فوتبال هلند قرار است اين فصل هم در آلكمار بازي كند. اين بازيكن كه فصل گذشته يكي از موثرترين بازيكنان ليگ هلند لقب گرفت، درباره شرايط خود و تيمش صحبت ميكند. او كه به تازگي وارد بيست و چهارمين سال زندگياش شده اميدوار است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا تو در ســن كمي به فوتبال هلند رفتي. از شرايط حضور در ليگ هلند و تفاوت آن با ايــران بگو. آن هم با توجه به اينكه پنجمين فصل حضور در هلند را تجربه خواهي كرد.

من از وقتي به فوتبال هلند آمدم نكات بســياري از فوتبال ياد گرفتم كه مهمترين آنها نظم بــود. هلنديها فوتبال را در ســنين پايه به بازيكنان نوجــوان ياد ميدهند. در ايران اما شــايد آنچنان كه بايد و شايد به آكادمي توجه نميكننــد و بازيكنان نكاتي را ميآموزند كه با فوتبال روز دنيا همخواني ندارد. خوشــبختانه من در ۸۱ سالگي به هلند آمدم كه سال خوبي محســوب ميشــود. قبل از آن در ليگ ايران بازي كردم و بايد بگويم از نظر امكانات، تفاوت بسياري بين ايران و هلند است. اينجا تمرينها منظــم اســت و شــرايط خيلي خوبــي براي بازيكنان براي پيشرفت وجود دارد. عالوه بر آن از نظر تاكتيكــي هم طبيعتا تفاوتهايي وجود دارد. ما در ايران براي چيزهاي ساده مثل توپ، مشــكل داريم و اينجا چنين خبرهايي نيست. همــه برنامهها مو به مو اجرا ميشــود و هرگز نميبينيد كه مشكلي بهوجود بيايد.

آلكمار ســال قبل نتوانست سهميه اروپايي به دست بياورد. هدف و جاهطلبي تو و تيمت براي اين فصل چيست؟

بله، متاســفانه نتوانســتيم صعود كنيم ولي فصل خوبي را پشــت سر گذاشتيم. به نظر من فصل قبل ميتوانســت بهتر هم شود. برابر ليون ۷ بر يك شكست خورديم و در فينال جام حذفي هم نتوانســتيم موفق شــويم و شكست خورديم. امســال تمرين دهنــده جديد و البته تاكتيــك جديدي در تيم مــا وجود دارد و من اميدوار و خوشــبينم كه ســال خوبي نسبت به قبل داشته باشــيم. در نهايت طبيعي است كه به قهرماني حداقل در يك جام فكر كنيم. براي خود من هم امســال ســال جام جهاني است. ميخواهم تواناييهايم را نشــان بدهم و بتوانم بهتــر از قبل بازي كنم تا به تيم ملي برســم و حضور در دومين جام جهاني را تجربه كنم.

صحبتهايي درباره پيشــنهادهاي چند تيم ليگ برتري به تو وجود داشــت. آيا اين پيشنهادها واقعي بود؟

مــن كاري به پيشــنهادها ندارم و تمام تمركزم روي فوتبال اســت. بــا آلكمار قرارداد دارم و خوشــحالم كه اينجا هســتم. با من در آلكمار رفتار خيلي خوبي ميشــود. با اين حال در فوتبال شــما نميدانيد چند هفته ديگر چه اتفاقهايي رخ خواهد داد. چيزي كه هست من اينجا خوشحال هســتم. پيشنهاد رسمي هم تا االن نداشــتم و واقعا نميدانم چند سال ديگر چه اتفاقهايي خواهد افتاد.

درباره صعود به جام جهاني همراه تيم ملي ايران بگو. انگار صعود آساني را تجربه كرديد؟

مــردم فكــر ميكنند ما صعــود خيلي آســاني به جام جهاني داشتيم ولي واقعا اينطور نبود. ما بــا كار گروهي و البته رابطه خوب بين بازيكن و مربي توانستيم به اين موفقيت دست يابيم تا صعود ما به جام جهاني آسان جلوه كند. ميخواستيم هر روز و هر بازي بهتر و بهتر شويم و سطح فوتبال ايران را باال ببريم. ما در دو بازي آينده هم ۶ امتيــاز را ميخواهيم تا با بهترين نتيجه ممكن به جام جهاني برســيم. انشاءا... بتوانيم بازي دوســتانه بزرگ داشــته باشيم تا حضور موفقي هم در جام جهاني داشته باشيم.

آيا فكر ميكنــي اكنون صعود به دور دوم جــام جهاني براي شــما امكانپذير باشد؟

انتظارها از تيم ملي باال رفته اســت. اين كار اصال آســان نيســت. صعود به دور دوم كار دشواري است. با اين حال فكر ميكنم بازيهاي دوستانه بزرگ و آمادگي مناسب عوامل مهمي براي باال بردن كيفيت تيم باشند. تيمهاي جام جهاني با انتخابي فرق ميكنند. ما در دوره قبل (جــام جهاني ۴۱۰۲) عملكرد خوبي داشــتيم ولي اين براي صعود كافي نبود. حاال انشــاءا... بازيهاي دوستانه خوبي داشته باشيم تا بتوانيم به دور دوم جام جهاني هم برسيم.

به نظر شــما دليل بــاال رفتن تعداد لژيونرهاي زياد فوتبال ايران در اين سالها چه بوده است؟

بــه نظر من نخســتين دليــل كارلوس كیروش بوده. ببينيد امكانات اروپا با ايران فرق ميكند و بازيكن وقتي بخواهد پيشــرفت كند بايد محدوديتها را كنــار بگذارد. دليل دوم از نظر من جام جهاني اســت كه بيشتر بازيكنان ميدانند كادر فني تيمهاي باشــگاهي بازيكنان لژيونر را مد نظر قرار ميدهند و به نظرم همين عوامل باعث شد كه ما لژيونرهاي زيادي در اين سالها داشته باشيم.

نظرت درباره دو بازي با كره جنوبي و سوريه چيست؟

ما بــا صد درصد توان براي اين دو بازي به ميــدان خواهيم رفت تا ۶ امتياز را كســب كنيم. بازي با كره در ســئول اصال آسان نيست و براي آنها بازي خاصي است، چون ميخواهند بعد از مدتها ايران را شكست بدهند. ما مقابل سوريه هم انگيزههاي زيادي داريم، چون آنها در كواالالمپور اصال برخورد خوبي با ما نداشتند و ميخواهيم تالفي كنيم.

بهعنوان ســوال آخر هدفت در فصل جاري چه خواهد بود؟

اميدوارم بتوانم سال به سال بهتر و بهتر شــوم و از نظر آماري بيشــتر گل بزنم و براي آلكمــار موثرتر بازي كنم تا با آمادگي كامل در جام جهاني حاضر شوم.

بازي با كره در سئول اصال آسان نيست و براي آنها بازي خاصي است، چون ميخواهند بعد از مدتها ايران را شكست بدهند. ما مقابل سوريه هم انگيزههاي زيادي داريم، چون آنها در كواالالمپور اصال برخورد خوبي با ما نداشتند و ميخواهيم تالفي كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.