بادامكي: مگر تعمدی حداديفر را مصدوم كردم؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين بادامكي كاپيتان ســياه جامگان مشــهد معتقد اســت رفتار غيرورزشــي حامد لك براي اتالف وقت ســبب شــد تا هواداران و بازيكنان عصبي شوند. بادامكي درباره درگيري لفظياش با حامد لك، دروازهبان فوالد ميگويد: « لك دست به حركاتي ميزد كه فكر كنم در فوتبال منسوخ شده است. او به تنهايي يك ربع روي زمين افتاده بود ولي با واكنشي از سوي داور روبهرو نشــد. اينكه لك براي هر موضوعي خودش را روي زمين ميانداخت و زمينهساز تنش و عصبي شــدن هواداران و بازيكنان ميشد، قطعا حركت جالبي نبود. شــك ندارم كه اگر اين بازي در اهــواز بود و بازيكن ما چنين رفتاري ميكرد با كارت زرد داور مواجه ميشــد. اين نخستين تجربه كميل غالمي در ليگ برتر بود. بازي صحنه خاصي نداشت اما فكر ميكنم اين داور جوان، در برخي صحنهها با حريف مماشات ميكرد.»

بادامكي درباره شكســت ۲ بر يك تيمش مقابل فوالد خوزستان اينگونه صحبت ميكند: «متاسفانه روي اشتباهاتي عجيب گل خورديم و نتوانستيم از موقعيتهايي كه در نيمه دوم به دست آورديم استفاده كنيم. فرصت خوبي بود كه به جمع باالنشينان جدول اضافه شويم. فكر نميكردم در مصاف با فوالد شكســت بخوريم ولي حيف شــد و ســه امتياز بازي را راحت از دست داديم.»

حســين بادامكي درباره توهين هواداران ذوبآهن در شــبكههاي مجازي بــه او، پس از پارگي رباط قاســم حداديفر ميگويد: «متاســفانه در هفته نخست، در صحنهاي با حداديفر برخورد كردم كه منجر به پارگي رباط صليبياش شد. اتفاقا با قاسم دوست هستم و با يكديگر صحبت هم كرديم و از او عذرخواهي كردم چون اصال و ابدا عمدي در كار نبود. البته بيانيه باشگاه ذوبآهن براي من به شــخصه عجيب بود، زيرا اين باشــگاه به شكلي در اين بيانيه صحبت كرده بود كه گويا من عمــدا بازيكن حريف را مصدوم كردم. همين موضوع سبب شــد كه برخي از هواداران ذوبآهن تحريك شوند و برخي صحبتها در شــبكههاي اجتماعي مطرح شود كه زيبنده هيچ يك از طرفين نبود. به گمانم آنها هواداران ذوب نبودند زيرا در هر شــهري آدمهاي بياخالق پيدا ميشوند كه خود را پشت هواداران پنهان ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.