داوري در حسرت بازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دنيــل داوري كه فصل قبل پيراهن آرمينيا بيلفلد در بونــدس ليــگاي دو را بــر تن داشــت و البته در قريب به اتفاق بازيها روي نيمكت مينشســت، براي فصل جديد تصميم گرفت با دوئيسبورگ قرارداد امضا كند و بــه عضويت اين تيم قديمي در بيايد.

دوئيســبورگ فصــل قبل را در بوندس ليگاي 3 گذراند اما در پايان رقابتها موفق شــد مجور حضور در بونــدس ليگاي دو را به دست بياورد. اين تيم كه تا همين چند فصل قبل يكي از تيمهاي حاضر در سطح اول رقابتهاي باشگاهي در آلمان بود، چند فصلي را در دستههاي پايين تر سپري كرد اما حاال اميدوار اســت با بازيكناني كه جذب كرده و كادر فنــي مجربي كه در اختيار دارد بتواند دوباره به بوندس ليگاي يك برگردد.

دوئيســبورگ البته در دو بــازي از فصل جديد به ميــدان رفتــه و فقط يك امتياز به دست آورده. اين تيم ابتدا يــك بر صفر به كارلسروهه باخت و سپس مقابل بوخوم به تســاوي يك بر يك رســيد. داوري در هر دو بازي روي نيمكت نشســت و فرصت بازي به دست نياورد.

دروازهبان ســابق تيم ملي ايران در دوئيسبورگ ذخيره يك هلندي اســت. دروازهباني با نام فلكن كه 24 ساله است و فصل قبل هم براي دوئيسبورگ بازي كــرده. داوري براي حضور در تركيب دوئيسبورگ بايد اين هلندي آمــاده را كنار بزند. اتفاقي كه با توجه به درخشش فلكن و يك گلي كــه او در دو بازي دريافت كرده فعال بعيد اســت رخ بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.