آسيب ديدگي، دغدغه اين روزهاي بيت آشور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استيون بيت آشور را به خاطر داريد؟ همــان مدافع راســتي كه قبــل از جام جهانــي به ايران آمد و بــا نظر كیروش پيراهن تيم ملي را پوشيد.

او آن زمــان براي بــازي در تركيب اصلي به تيــم ملي آمد امــا وقتي چند دقيقه بازي كرد كیروش هم به اين نكته پي برد كه او توانايي ســبقت از خســرو حيدري، حســين ماهيني و حتي پژمان منتظــري كه آن زمان دفاع راســت تيم ملي بود را ندارد.

بيت آشــور اما همراه تيــم ملي به جام جهاني ۴۱۰۲ رفــت اما يك دقيقه هم فرصت بازي به دست نياورد. حسين ماهيني كه يك پله جلوتر از او قرار داشت نيز نتوانست براي تيم ملي در جام جهاني بازي كند. بيت آشــور بعد از جام جهاني اما ديگر به تيم ملي دعوت نشد. او رنگ تيــم ملي را نديد، چــون كیروش ديگر اعتقادي به تواناييهايش نداشت.

بيت آشــور حــاال در ليــگ آمريكا روزگار ميگذراند. او عضو باشــگاه تورنتو اســت و كنار جووينكو، مهاجم ايتاليايي و مشــهور تورنتو به ميدان ميرود. بيت آشور البته اين روزها آسيب ديده و هفته هاســت از تركيب تورنتو دور شده. او كه قبل از آسيب ديدگي مدافع راست اصلي تورنتو بود حاال مدتي است كه در تركيب اين تيم حضور ندارد.

بيت آشــور اين فصل 3۱ بازي براي تورنتو انجام داده و روي هم ۷۴۱۱ دقيقه در زمين حضور داشته. او كه دومين فصل حضور در تورنتو را پشــت سر ميگذارد يك كارت زرد نيز دريافت كرده اســت. تورنتو همراه با بيت آشور از 3۲ بازي ۴۴ امتياز كســب كرده و باالتــر از تيمهايي نظيــر لس آنجلس گلكســي و نيويورك سيتي در صدر جدول قرار گرفته است.

بيت آشــور البته همچنــان اميدوار اســت به تيم ملي ايران دعوت شــود و دومين حضور در جــام جهاني را تجربه كند. او چند ماه قبل در مصاحبهاي ابراز اميــدواري كرد دوباره نظــر كیروش را جلب كند و براي تيم ملي ايران به ميدان بــرود. اتفاقي كه با توجه به حضور رامين رضاييــان، وريا غفوري و حتي حســين ماهيني كمي دور از دســترس و بعيد به نظر ميرسد.

بيت آشور فعال بايد به درمان آسيب ديدگــياش بپردازد و بــه تركيب تورنتو برگردد. هر چنــد وقوع هيچ اتفاقي بعيد نيست اما اگر كیروش نيم نگاهي هم به بيت آشور داشت او را در اين 3 سال اخير بــه تيم ملي دعوت ميكرد و نامش را در فهرست بازيكنان منتخبش قرار ميداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.