سامان قدوس؛ نه سوئد نه ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نام ســامان قدوس پس از درخشش در تركيب اوسترســاندس در فصل قبل ســر زبانها افتــاد. او در ليگ ســوئد بازيهاي درخشــاني انجــام داد و حتي توانست ســرمربي تيم ملي اين كشور را براي دعــوت از او مجاب كند. قدوس با اصليتي ايراني به تيم ملي ســوئد دعوت شد و در دو بازي تداركاتي براي اين تيم به ميدان رفت.

همين مساله باعث شد تا رسانههاي ايراني به تمجيــد از او بپردازند و اينكه چرا كــیروش او را به تيــم ملي ايران دعوت نميكند. قدوس هم در اين رابطه مدعي شد تماسي از سوي كیروش براي دعوت از او به تيم ملي ايران گرفته نشده است.

در حالــي كــه خيليهــا منتظــر درخشــش قدوس در فصل جديد ليگ ســوئد بودند، ايــن مهاجم نتوانســت انتظارها را برآورده كند. قدوس اين فصل و از ۸۱ ديــداري كه اوسترســاندس در ليگ سوئد به ميدان رفته، تنها 3۱ بازي انجــام داده و آماري ضعيف را از خود بر جا گذاشته.

قدوس در 3۱ بــازي تنها 3 گل به ثمر رســانده كه اين آمار براي مهاجمي كــه داعيه پوشــيدن پيراهــن تيمهاي ملي ســوئد و ايران را دارد، آمار مناسبي محسوب نميشود. به نظر ميرسد با اين آمار ضعيف قدوس نه جايي در تيم ملي ايران داشته باشد و نه سوئد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.