ايران-روسيهبهميزبانيروسيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ايران كه موفق شــد با برتــري مقابل ازبكســتان صعود خود را بهعنــوان دوميــن تيم ملــي در جهان به جام جهانــي ۸۱۰۲ روســيه قطعي كند، برنامه خــود را براي حضوري موفق در اين مســابقات پيگيري ميكند. برنامههايي كه فعال بازي با روسيه در آن گنجانده شده.

البته از زمان صعــود تيم ملي به جام جهاني، فدراســيون فوتبال برنامههاي كادر فني تيم ملي فوتبال ايران براي آمادهسازي اين تيــم به منظــور حضور پرقــدرت در رقابتهــاي روســيه آغــاز كــرده و تاج و همكارانش اقدامات الزم را انجام دادهاند.

در اين ميان كارلوس كیروش بالفاصله بعد از قطعي شدن صعود، در نشست خبري پس از ديدار با ازبكستان اعالم كرد تيمهاي ملــي فوتبال ايران و روســيه (ميزبان جام جهانــي ۸۱۰۲) در ديــداري تداركاتي در تاريــخ ۸۱ مهرماه به مصــاف هم خواهند رفت.

در ايــن خصــوص تمــام برنامهها به صورت كلي پيش رفته و خبري از جزييات برگزاري اين ديــدار نبود چرا كه توافقنامه برگزاري اين ديدار هنوز بســته نشــده بود و حتي مشــخص نبود ايــن ديدار در كدام كشور برگزار ميشود. در همين راستا گويا فدراسيونهاي دو كشــور به تازگي و طي روزهاي گذشــته توافقنامــه برگزاري اين ديدار را امضا كرده و به طور حتم اين ديدار در تاريخ ۸۱ مهرماه در كشور روسيه برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.