دروازه بسته مظاهري؛ قسمت دوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوبآهن برابر پيــكان تهران به تســاوي صفر بر صفر دســت يافت تــا مظاهري براي دوميــن بار در اين فصل دروازه خود را بســته نگه دارد. مظاهــري كه براي كلين شــيت اول خود كار چندان سختي نداشت مقابل پيــكان بارها با عكس العملهاي خود مانــع از فروپاشــي دروازه ذوبآهن شــد. ايــن دروازهبــان گچســاراني برابــر مهاجمين پيــكان چندين بار ايستادگي كرد و همچنين ضربات راه دور مهدي مومني و بختيار رحماني، هم تيميهاي ســابق خود را به خوبي دفع كــرد. مظاهــري دو فصل قبل توانسته بود كلين شيتهاي بسياري در بازيهاي ملــي، ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا و جام حذفي رقم بزند. او ايــن فصل و در طــول 3 هفته دو بار دروازه خود را بســته نگه داشــته تا در جدول كلين شــيتها به همراه وحيد شيخ ويســي، عليرضا بيرانوند، ســيد مهدي رحمتي و ناصر ساالري صدرنشــين باشــد. مظاهري اميدوار اســت با ادامه درخشــش در دروازه ذوبآهــن بتواند همــراه تيم ملي به جام جهاني روسيه برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.