عابدزاده يك گام تا دروازه ماريتيمو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير عابدزاده در ماريتيمو روزهاي اميــدوار كنندهاي را ســپري ميكند. دروازهبان ســابق پرسپوليس، راهآهن و اميد ايران پس از بــازي در ليگ ايران تصميم گرفت پيراهن باريرنسه در ليگ دو پرتغــال را بر تن كند. او در اين تيم موفق بــود و به همين دليــل مديران باشــگاه ماريتيمــو با نظر نلــو وينگادا تصميم به جذب او گرفتند.

عابدزاده در ابتدا دروازهبان چهارم ماريتيمو بود اما آســيب ديدگي شديد گوتــاردي برزيلــي و البتــه تالش بي وقفهاش باعث شــد تا به فهرســت ۸۱ نفره اين تيم پرتغالي برســد و بهعنوان دروازهبــان دوم، اميــدوار بــه بازي در تركيب اصلي شود.

حــاال عابدزاده يــك گام با حضور درون دروازه ماريتيمــو فاصله دارد. او هفته قبل و در بازي مقابل پاكوس فريرا روي نيمكت نشست و عملكرد چارلس برزيلي را تماشــا كرد. ديــداري كه با نتيجه يك صفر به ســود ماريتيمو به پايان رسيد. عابدزاده اگر بتواند چارلس برزيلــي را كنار بزند به دروازه ماريتيمو ميرســد. او اميدوار به وقوع اين اتفاق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.