نانگ: پرسپوليس قهرمان ميشود ما سهميه ميگيريم

مقابل سپاهان با مصدوميت بازي كردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پارس جنوبي در ســومين ديدارش برابر سپاهان در آخرين دقايق از شكست گريخت تا كماكان يكي از باالنشينان جدول رده بندي باشد. آلويس نانگ مهاجم پارس جنوبي كه در اين ديدار يك پنالتي حساس براي تيمش گرفت درباره بازي با ســپاهان ميگويد: «ما با سپاهان بازي داشــتيم و ميدانستيم آنها تيم بزرگي هســتند و در اين بازي خانگــي فقط به برد فكر ميكنند. مــا هم پارس جنوبي هستيم كه دو بازي اول را برديم. بازيكنان باكيفيت و كادر فني با دانشي داريم، با اين حال از اينكه توانستيم از اين بازي حساس يك امتياز بگيريم واقعا خوشحالم چون مطمئن هســتم ســپاهان در هفتههاي آينده باز هم يكي از تيمهاي خوب ليگ برتر خواهد بود.»

نانگ كه گفته ميشــد ممكن اســت به دليل مصدوميت بازي با سپاهان را از دســت بدهد در اين باره هــم صحبت ميكند: «به دليــل مصدوميت آمادگي صددرصد براي اين بازي نداشتم. با اين حال به آقاي تارتار گفتم كه اگر به من نياز دارد حاضر هستم با وجود مصدوميت بازي كنم. در اين بازي به دليل مصدوميت با فكرم فوتبال بازي كردم و از اينكه توانستم مهره موثري باشم خوشحالم.»

مهاجــم دو گله پارس جنوبي دربــاره صحنه پنالتي كه توســط دروازهبان سپاهان روي او اتفاق افتاد هم ميگويد: «پنالتي كامال درست بود. من براي كارت قرمزي كه دروازهبان گرفت متاسفم اما اين اخراج درست بود، چون او نفر آخر بود و به قصد زدن پاي من بيرون آمد.»

نانگ درباره اينكه آيا پارس جنوبي ميتواند روند موفقيتهايش را در اين فصل ادامه دهد ميگويد: «ما نميتوانيم قهرمان شــويم اما شــايد براي كسب سهميه اميدوار باشــيم. تيم و مربي خوبي داريم و فوتبــال خوبي انجام ميدهيم. مدعي اصلي قهرماني اين فصل پرسپوليس است. ما ميخواهيم بازي به بازي بهتر شويم و عملكرد بهتري داشته باشيم اما نميتوانيم قهرمان يا نايب قهرمان شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.