اومانيا- گسترش منتفي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گسترش فوالد بعد از دو شكست متوالي در بازي سوم مقابل سپيدرود رشت به برتري رســيد تا اميدهايش بــراي آينده زنــده شــود. از اين رو گســترش فوالد بــراي تقويت خط دفاعــي خود بــه دنبــال جذب يك مدافع است. در اين باره صحبتهايي براي حضــور مايكل اومانيــا مدافع كاســتاريكايي ســابق پرسپوليس در گســترش فوالد مطرح شــده اما او نميتواند به تبريز برود.

گســترش فوالد هر 3 ســهميه خارجي خود را پر كرده اســت؛ آنها فرناندو دخســوس، كاخابرشــويلي و ژاركوويــچ را جــذب كردهاند و فقط ميتوانند يــك بازيكن آســيايي به خدمت بگيرند. بر اين اســاس حضور مايــكل اومانيــا در گســترش فوالد منتفي است و گسترشــيها در نظر دارند تا يك مدافع آســيايي را جذب كنند.

اومانيا پس از درخشــش در جام جهاني ۴۱۰۲ و حضــوري موفق در تركيب تيم ملي كاســتاريكا به تهران آمد تا پيراهن پرســپوليس را بر تن كنــد. او پس از دو فصــل بازي براي پرسپوليس از اين تيم جدا شد تا حاال بحــث حضورش در گســترش فوالد شنيده شود. اتفاقي كه البته وقوع آن ميسر نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.