احتمال نيمكت نشيني ساسان انصاري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حتي لغو ۲ جلســه از محروميت 3 جلسهاي ساسان انصاري هم كمكي به او و ســپاهان نكرده است. انصاري با بخشش كميته انضباطي توانست از هفته دوم ليگ برتر براي ســپاهان به ميدان برود.

البته بخشش او با واكنش منفي چنــد تيم ليگ برتري مواجه شــد و خيليها اين بخشــش را به اصفهاني بودن مسووالن فدراسيون ربط دادند اما هر چه بود ساســان بخشيده شد و توانست براي سپاهان بازي كند.

كرانچار هم از اين موضع استقبال كرد و منتظر بود كه اوضاع خط حمله تيمش با حضور انصاري بهتر شود اما اين اتفــاق نيفتاد و پاي دومين گلزن برتر ليگ شــانزدهم هنوز هم به گل باز نشده است. او انتظارات كرانچار را برآورده نكرده و نمايشهاي ضعيف او در اين ۲ بازي حتي ممكن اســت به نيمكتنشــيني او در بازيهاي بعدي سپاهان منجر شود.

بــا حضــور انصــاري در تركيب ســپاهان، مهــرداد محمــدي روي نيمكت نشســت و فقط براي دقايقي اندك فرصت بازي به دست آورد. حاال با توجه به اين شــرايط بعيد نيســت مهــرداد محمدي دوبــاره به تركيب اصلي سپاهان برســد و ساسان روي نيمكت بنشيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.