نيمكتنشينيسميعزادهدراسكاتلند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الكس سميع زاده، لژيونر جديد فوتبال ايران در ليگ برتر اســكاتلند است. مهاجم ۸۱ ســالهاي كه پس از بازي براي بولتون در چمپيونشــيپ - ليگ يك انگليس – و البته باشــگاه كورلي در دستههاي پايين تر اين كشور، اين فصل راهي اسكاتلند شده تا براي كليمارناك بازي كند.

ســميعزاده با آمار تنها 5 دقيقه بازي بــراي بولتون در چمپيونشــيپ و البته دو بــازي بــراي كورلي در رده بزرگســاالن و به ثمــر رســاندن دو گل بــه كليمارناك رفته تا ماجراجويي در اســكاتلند را تجربه كند. ســميع زاده البتــه در هفته اول ليگ اســكاتلند فرصت بازي به دســت نياورد. كليمارنــاك ميزبان جانســتون بود كه اين بازي را با نتيجه ۲ بر يك واگذار كرد.

سرمربي كليمارناك با اينكه تيمش از حريف عقب بود باز هم مجوز حضور مهاجم ۸۱ ســاله و ايرانــي را در زمين صادر نكرد تا ســميع زاده در هفته اول ليگ اسكاتلند فرصتي براي هنرنمايي به دست نياورد. اين مهاجم كه در ردههــاي پايه ليگ انگليس درخشــيده، اميدوار اســت در ادامه فصل بتواند به تركيب كليمارناك برســد و براي اين تيم بازي كند و تواناييهايش را نشــان بدهد. او كه پيراهن شــماره ۷۱ كليمارناك را انتخاب كرده، براي به دســت آوردن اين فرصت لحظه شماري ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.