كرج ميزبان ايران

برنامه بازيهاي زیر 16 سال آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســابقات مقدماتي قهرماني زير ۶۱ سال آسيا از 3۲ شهريورماه لغايت سوم مهرماه به ميزباني استان البرز در ورزشگاه انقالب كرج برگزار ميشود. برهمين اســاس برنامه زمانبندي جديد گروه C اين مسابقات مشخص شد. طبق برنامه ايران دوشــنبه ۷۲ شهريور و راس ســاعت ۷۱ به مصاف لبنان ميرود. ســپس روز چهارشنبه 9۲ شهريور با بوتان بازي ميكند، روز جمعه ۱3 شهريور مقابل افغانســتان قرار ميگيرد و در نهايت دوم مهرماه آخرين بازياش را مقابل قرقيزستان انجام ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.