االهلي تيمی ناشناخته براي برانكو

نتایج خوب مقابل ذوبآهن در همین فصل لیگ قهرمانان، حضور اســطوره دیناموکیف روي نیمکت که ســرمربیگري این باشــگاه بــزرگ را رها کرده و به جــده آمده، جذب هافبك میاني پارتیزان بلگراد با رقم نجومي براي ما ایرانيها و البته لجســتیك باالي باشــگاه مثل فراهم کردن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

حضور لئوناردو دسوزاي برزیلي که آمار خوبي در پارتیزان دارد (اگر مشکالت مالياش با باشگاه االهلي مرتفع شود) ميتواند ترکیب االهلي را دوباره به هم بریزد و با توجه به دیر اضافه شدنش به تمرینات در خط میاني این تیم ناهماهنگيهایي به وجود بیاورد که دلچسب برانکو و یارانش خواهد شد.

االهلي اولين بازي فصل خود در ليگ عربستان را باخت. تيم ربروف در دمام مقابل تيم سابق برانكو، االتفــاق به ميدان رفت و البته در خانه حريف ســه چهار هزار هوادار داشــت اما در نهايت شكســت دو بر يــك را متحمل شــد تا مربــي اوكرايني نيامده تحت فشــار قرار بگيرد. در اين بــازي كه در دماي 35 درجه شب دمام و با رطوبت باال برگزار شد داور مسابقه يك بار در هر نيمه بازي را براي نوشيدن آب متوقــف كرد اما نمايش ابتدايي االهلي فارغ از بازي در خانه حريف و شرايط ســخت آب و هوايي نكته فني دندانگيري نداشت.

تك گل اين مســابقه را عمر السومه سوري زد كه با وجود خريدهــاي برزيلي و آفريقايي همچنان خطرناكترين بازيكن اين تيم به حســاب ميآيد اما االهلي چيــزي ارائه نداد تا برانكو و شــاگردانش را بترساند.

آناليزور پرســپوليس بعد از بــازي اول االهلي در ليگ داخلي دســت به كار شــده تــا اين تيم را تحليل فني كند اما ســوال اينجاســت كه با آناليز اين مســابقه و ديدار بعدي االهلــي مقابل الفتح آيا برانكو و تيمش به شــناخت درستي از حريف بعدي آسياييشــان ميرسند ؟ جواب ســوال البته «نه» خواهــد بود اما واقعيت اين اســت كه بــا تغييرات كادر فني تيم عربستاني و تركيب اين تيم نميتوان بر اســاس بازيهاي دوســتانه و پيش فصل قضاوت درستي درباره شــرايط فني تيم سفيد و سبزپوش شــهر جده داشــت. اين مســاله البته در خصوص خــود ربروف هم مصداق دارد و به نظر ميرســد او هنوز تيمش را نميشناســد كه ايــن ميتواند براي پرســپوليس يك امتياز بزرگ باشد. ربروف در بازي ابتداي فصل كاپيتان تيم ملي عربستان و يكي ديگر از هافبكهــاي مليپوش تيمش را نيمكت نشــين كرد و گلر اصلي تيم ملي اين كشور را روي نيمكت نشاند. دو هافبك مليپوش البته در جريان نيمه دوم به ميدان آمدند و البته شــايد در بازي با پرسپوليس فيكس باشند اما حضور لئوناردو دسوزاي برزيلي كه آمار خوبي در پارتيزان دارد (اگر مشكالت مالياش با باشگاه االهلي مرتفع شود) ميتواند تركيب االهلي را دوباره به هم بريزد و با توجه به دير اضافه شدنش به تمرينات در خط مياني اين تيم ناهماهنگيهايي به وجود بياورد كه دلچسب برانكو و يارانش خواهد شد.

االهلي با سيستم 4-2-3-1 در اين مسابقه به ميدان رفت كه تركيبــش ميتواند مورد آناليز قرار بگيرد:

محمد العويس(دروازهبان، شماره )33 ؛ همين دو ســه هفته پيش بود كه با سر و صداي زياد از تيم همشــهري الشباب به اين تيم پيوســت. معارفه چند هزار نفره او و انتقالش به مراســم بــا رولزرويس كلي خبرساز شد و شايد به خاطر همين هياهوي تبليغاتي باشــد كه در بازي اول فيكس شــد. واقعيت اين است كه دروازهبان شــماره يك االهلي كســي نيســت جز ياســر الموســيلم كه گلر اصلي تيم ملي عربستان هم هست. موســيلم در هفت بازي از 8 مسابقه عربستان در مقدماتي جام جهاني گلر تيم ملي كشــورش بوده و محمــد العويس كه او هم مليپوش اســت تنها در شكســت 2 بر يك مقابل ژاپن به ميدان رفته اســت. در واقع عويس در تيم ملي ذخيره موســيلم است اما ربروف در بازي اول خريد پر سر و صدا را به گلر اصلي تيمش ترجيح داد.

محمــد الفتيل (مدافع مياني، شــماره )6 ؛ اين بازيكن 25 ســاله 6 بازي ملي در كارنامه دارد كه در 4 مسابقه از 8 ديدار تيم ملي عربستان در مرحله دوم مقدماتي جام جهاني روي نيمكت نشســته و تنها در وقتهاي تلف شده بازي تايلند كه تيمش سه بر صفر برنده شد لحظاتي بازي كرد.

عقيــل بلغيس(مدافع مياني، شــماره12) ؛ اين بازيكن 30 ســاله 3 بازي ملي در كارنامه دارد و در 6 بازي از 8 مســابقه مقدماتي جام جهاني نيمكتنشين صرف بوده است.

منصــور الحربي(مدافع چپ، شــماره )31 ؛ اين بازيكــن در غياب تايســير كاپيتان اول و شــماره 8 االهلي، بازوبند كاپيتاني را مقابل االتفاق بست. حربي با 29 سال سن 30 بازي ملي در كارنامه دارد و بازيكن اصلي تيم ملي عربســتان است. او از 8 بازي مقدماتي جام جهاني فقط در شكست مقابل استراليا حاضر نبود و در ديــدار با ژاپن كه تيمش دو بر يك باخت نيمكت نشين شد اما در 6 ديدار ديگر فيكس بوده است.

ســعيد الموالد( مدافع راســت، شماره )23 ؛ اين بازيكن 26 ساله 7 بازي ملي در كارنامه دارد و تنها در باخت سه بر دو مقابل استراليا در مقدماتي جام جهاني نيمكت نشين بود.

علي االســمري(هافبك دفاعي، شماره )18 ؛ نام اين بازيكن 20 ساله در فهرست االهلي نيست و ظاهرا ربروف او را از تيم زير 23 ســال باشگاه پسنديده و در مسابقه اول ميدان داده است.

كلوديميــر دومينگوئــز دســوزا(هافبك دفاعي، شــماره91) ؛ اين هافبك92 ساله و بلند قد برزيلي در ويتســه آرنهم هلند، كپنهاگن دانمارك و بروژ بلژيك بازي كرده اما كال تعريفي ندارد.

جيانيس فتفاتزيديس(بال راســت، شــماره )10 ؛ ايــن هافبــك كوتاه قد 26 ســاله ســابقه بازي در المپياكوس، جنوا و كيوو را دارد و 25 بازي ملي براي كشورش انجام داده.

عبدالفتاح اســيري(بال چپ، شــماره )45 ؛ اين بازيكن 23 ســاله 5 بازي ملي در كارنامه دارد كه در ســه بازي آخر عربستان در مقدماتي جام جهاني روي نيمكت نشست و مقابل استراليا 8 دقيقه بازي كرد.

حسين المقاوي(هافبك مياني، شماره )11 ؛ اين بازيكن 29 ســاله 10 بازي ملي انجــام داده. او در 6 بازي از 8 مســابقه مقدماتي جام جهاني نيمكتنشين صرف بوده است.

عمر السومه(مهاجم، شــماره )9 ؛ اين مليپوش ســوري در 68 بــازي 73 گل براي تيمــش زده كه آخرينش همين جمعه شــب اتفاق افتاد. اين بازيكن 28 ساله در تيم ملي كشورش هنوز گل نزده.

تكمله: ســرگي ربــروف در بازي بــا االتفاق دو بازيكن اصلياش را در نيمه دوم به بازي فرستاد. يكي تيسير جاسم هافبك شماره 8 و كاپيتان االهلي و تيم ملي عربســتان كه در هر 8 بازي تيم ملي كشــورش در مقدماتي جــام جهاني فيكس بــوده و در بازي 2 بر 2 با اســتراليا گل هم زده. ديگري سلمان المعاشر شــماره 7 االهلي اســت كه او هم مليپوش است كه 8 دقيقه مقابل استراليا(شكســت 3 بر ‪21 2)،‬ دقيقه مقابل عراق، 63 دقيقه مقابل تايلند(رفت) و 02دقيقه مقابل تايلند(برگشت) بازي كرده و در دو مسابقه ديگر هم نيمكتنشــين بوده اســت. االهلي يك مليپوش ديگر به نام عبدا... الحفيــص هم دارد كه در دو بازي مقدماتي جام جهاني روي نيمكت تيم ملي عربســتان نشســته اســت اما فعال نامش در فهرست اين باشگاه ديده نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.