فرمول غریب برانکو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

موفقيتهای متوالی برانكو ايوانكوويچ در شــرايطی شكل گرفته كه داليل محكمــی برای عدم توفيق وی وجود داشــت. تيم نابســامانی كــه او از حميد درخشــان تحويل گرفت و بدهكاریهای عظيم باشگاهی كه از هر سو شكايتی عليهاش تنظيم میشــود و بازيكنانی كه به رغم استعداد فراوانشان يد طواليی در اعتصاب كردن و عمل كردن به شــكل مخالفــان دارند، زمينه كار اين مربی 64 ساله اهل كرواسی را به قدری محدود نشان دادند كه به راحتی میشد حكم داد او روی زمينی بس لغزنده قدم گذاشته و دير يا زود سرنگون خواهد شد.

مسائل مبهم

30 ماه بعد از به عهده گرفتن هدايت پرســپوليس جای پای برانكو محكمتر از هر زمانی اســت و واقعا معلوم نيســت فرمول غريب موفقيت او چه بوده است. كسی نمیداند چرا فرشــاد احمدزاده كه ابتدا در پرســپوليس ناموفق و در تراكتورسازی هم نيمه موفق بوده، در بازگشــت به جمع سرخها اين قدر توفيق داشته است و اين نيز مشــخص نيست كه چرا محسن مســلمان قطعا پس از زمامداری برانكو اينطور سرنوشتساز شده و به چه سبب وحيد اميری را نمیتوان مهار كرد و چگونه مهدی طارمی آقای گل شــدنش را از «ليگ يك» به ليگ برتر بسط داد، البته اگر به دنبال شــاهكار فنی پروفســور طی اين مدت باشــيم، روش و حاصل منتقل كردن محمد انصــاری از پســت مدافع چپ به مدافع وســط بوده و اين اقــدام چنان به موفقيت انجاميــده كــه حتی پس از جذب شــجاع خليلزاده به جمع قرمزهــا نمیتوان در دل راضی شــد كه انصــاری به دفاع چپ برگردد و اگــر برانكو به چيزی خالف اين میانديشيد، در انتقالهای تابستانی شايان مصلح مدافع چپ سپيدرود را نمیخريد و محسن ربيعخواه را حفظ نمیكرد.

«او» میدانست

راههای موفقيت برانكو البته در برخی زوايا و جهات چندان هم مبهم نيســت. او در حســين ماهينی ميانسال اما پرانگيزه مردی را يافت كه میتواند در هر يك از پســتهای خطوط دفاعی و ميانی عمل كند و كــم نياورد و وقتی رضاييان بازی در آورد و ياغی شــد، از صادق محرمی جوان بازيكنی ساخت كه حتی نمیتوان حسين ماهينی را با بازگرداندن به پســت اصلیاش (دفاع راســت) جانشــيناش كرد. او از اقامت 5 ماه و نيمه ســروش رفيعی در پرسپوليس حداكثر بهره را برد اما وقتی ديد وی رفتنی اســت و در ليگ قطر بازی خواهد كرد، زانوی غم در بغل نگرفت و با كار تيمی جای خالی او را پر كرد. وقتی دو ســال پيش محمد نوری درخواست بازگشت به پرســپوليس را داد و اجبارا سر از تراكتورســازی درآورد، نظر اكثريت اين بود كه پروفســور با سردی نشــان دادن به اين هافبك وسط بازيساز مرتكب اشتباه شده اما گذشــت زمان نشان داد پرســپوليس بدون نوری هم میتواند قهرمان ليگ شود اما تراكتور با نوری هم نمیتواند جام حذفی را ببرد.

گوشهایی که بدهکار نیست

امروز كه پرســپوليس در انتظار بازگشت احمد نوراللهی است تا ذخيرهای برای روزهای محروميت و مصدوميت كمال كاميابینيا داشته باشد حتی غيبت ســيدجالل حسينی مصدوم نيز سرخها را رنجور نكرده و غر زدنهای گادوين منشــا درباره اينكه به او پاس نمیدهند گوشهای شــنوای چندانی نيافته زيرا «تيم» پرسپوليس خوب بازی میكند و اين مجموعه در حال نتيجه گرفتن است. البته میتوان عيبهايی را نيز در برانكو نشــان كرد و يكی از عمدهترين آنهــا بهای بيش از حدی بود كه دو فصل پيش به سوشا مكانی پراشتباه درون دروازه پرســپوليس داد و همان مساله قهرمانی ليگ پانزدهم را كه در مشــت قرمزهای تهرانی بود، از دست آنها بيرون كشيد و نصيب آبیهای خوزستان كرد اما اگر حاصل كار پروفسور را طی دو سال و نيم زمامداریاش در پرسپوليس بررسی كنيد میبينيد كه او به درصد و بيالن بااليی از موفقيت رسيده است.

متانت به جای کوبیدن دیگران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.