بشار بعد از بازي با االهلي به کشورش برمیگردد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرانجام ليگ فرسايشــي و خســته كننده عراق پنجشنبه شب تمام شد و بشار رســن كه با تيم نيروي هوايي قهرمان اين ليگ شــد از تيمش خداحافظــي كرد تا به پرســپوليس بپيوندد. بشار كه با پرسپوليس قرارداد دوساله بســته فردا به تهران خواهد آمــد و از اين پس در خدمت پرســپوليس است. قرار اســت كارهاي مربوط به آي تي ســي او هم انجام شــود تا كارت بازي ليگ برتــر و حضورش در ليــگ قهرمانان مقابل االهلي فراهم شود.

بشــار كه حدود دو مــاه ديرتر از بقيه بازيكنان پرســپوليس در تمرينات اين تيم حاضر میشود كار ســختي براي هماهنگ شــدن با بقيــه نفــرات و قــرار گرفتن در تاكتيكهاي تيمي برانكــو دارد. اول اينكه او اســتراحت نداشته و بالفاصله بعد از پايان ليگ كشورش بايد در تمرينات شركت كند كه اين مساله وضعيت بدني او را تحت تاثير قرار خواهد داد و دوم اينكه براي هماهنگي بــا همبازيان جديدش نياز به زمان و حضور در تمرينات پرسپوليس دارد.

بــا توجه بــه اين شــرايط پيش بيني ميشود بشار حتي در صورت رسيدن آي تي ســي و صادر شدن كارت بازياش جايي در فهرست بازي با سياهجامگان نداشته باشد و حتي بعيد اســت مقابل االهلي روي نيمكت پرســپوليس بنشيند. بدتر اينكه بشار بعد از اين دو بازي باز هم بايد به تيم ملي كشورش بپيوندد و احتماال در بازي پرسپوليس مقابل گســترش فوالد كه روز سوم شهريور برگزار ميشود حضور نخواهد داشت.

تيم ملي عراق درســت فــرداي بازي پرســپوليس با گسترش يعني 4 شهريور در يك بازي دوســتانه در مالزي بايد به مصاف ســوريه برود. بعد از آن هم در تعطيلي سه هفتهاي ليگ برتر بشــار در اردوي تيم ملي كشــورش خواهد بود تا براي بازي با تايلند و امــارات كه در تاريخ 9 و 14 شــهريور در بانكوك و امان برگزار ميشــود حاضر باشد. بدين ترتيــب برانكو به غير از مليپوشــان داخلي، بشــار را در اين ســه هفته تعطيلي ليگ در اختيار نخواهد داشت و اين بازيكن فرصت هماهنگ شــدن با پرسپوليس را از دســت ميدهد مگر اينكه به تيم ملي عراق دعوت نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.