عبدي: موقعيت دادن به حریفان نگران كننده است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو به واقع بيش از پيش به عنــوان و مقام بهترين مربی خارجی تاريخ فوتبال ايران نزديك شــده اســت. مقامی كه اين مربی كروات با سالح متانت و انديشــه خوب و كار فنی و البته برخوردهای محترمانه با جامعه فوتبال به دست آورده و برخالف بعضیها برای كســب موفقيت دائما به تحقير و كوبيدن ايرانيان نپرداخته و به همين سبب نيز در دلها جايی ماندگار يافته است.

عبدي ادامه داد: «بعد از گل اول پرسپوليس موفق شد از اشتباهات بازيكنان حريف استفاده كند. شــايد براي پرســپوليس هم اين يك نوع بازي باشد كه از توپ بلند استفاده كند و ديديد كــه در گل دوم از ريباند دفــع ناقص مدافعان حريف اســتفاده كردند.»مربي سابق پرسپوليس گفــت: «گل زودهنگام نيمه دوم تاثير زيادي در برگشتن ورق به ســود پرسپوليس داشت اما در طول بازي شــرايط فني اين تيم فراز و نشــيب زيادي داشــت و به نظر ميرسد اين تيم هنوز با شرايط ايدهآل اواخر فصل گذشته فاصله دارد.»

اين پيشكســوت پرســپوليس در پاسخ به اين سوال كه آيا پرســپوليس تا بازي با االهلي شــرايط بهتري پيدا ميكند، گفت: «اميدوارم. به نظرم اينكه پرسپوليس به حريفانش در ليگ خودمان موقعيت گل ميدهد نگران كننده است امــا بازي بــا االهلي بحث ديگري اســت و بايد ديد پرسپوليس براي آن مســابقه چطور آماده ميشــود.» عبدي درباره شــايعه پاس ندادن به منشــا هم ميگويد: «منشــا بايد در تركيب جا بيفتــد و اگر اين اتفاق افتاد ديگر اين حواشــي به وجود نميآيد اما بعيد به نظر ميرســد كه به او پاس ندهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.