افت بازي به بازي پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - اسماعيل حاللي

پرسپوليس در دو بازي اخيرش نتيجه الزم را گرفته و حتما مربي از نتيجه رضايت دارد اما بازيكنان به لحاظ فني شايســتگي الزم را نداشتهاند. به نظرم بازي اول شرايط فني پرســپوليس بهتر بود اما بازي دوم و سوم عملكرد خوبي نداشتند. در واقع وقتي پرســپوليس گل دوم را به نفت زد شرايط بازي برابر بــود و حتي اگر قبل از آن دقت نميكردند گل دوم را ميخوردند. گل دوم پرسپوليس هم با اشتباه مدافع آنها به ثمر رسيد و با توجه به شــرايط بد نفت هرچه به پايان مســابقه نزديك ميشديم درصد اشتباهات آنها باالتر ميرفت.

به نظــرم پرســپوليس مقابــل نفت از روش درســتي اســتفاده نكــرد و روش حمله – دفــاع را برگزيده بود در حالي كه نفت چيزي براي از دســت دادن نداشــت. متاسفانه بازيكنان پرسپوليس نميتوانستند چند پاس بين خودشــان رد و بدل كنند. البته باد و زمين چمن بد ورزشــگاه تختي هم موثر بود اما هيچ وقت از پرســپوليس بــازي مســتقيم نديــده بودم. متاســفانه مدافعان پرسپوليس به جاي اينكه در عرض و طول بازي كنند به بازي مســتقيم روي آوردند و با توجه به ناآمادگي بازيكنان نفت اگر بازيكنان حريف را با پاسهاي بيشــتر ميدواندند نتيجه بهتري ميگرفتند.

به نظر من درصد اشــتباهات بازيكنان پرســپوليس زياد بــود و به تيــم حريف موقعيتهايي دادند كه اگر گل ميخوردند شرايط بازي عوض ميشد. مطمئنا االهلي اينطور نيســت و از كوچكتريــن موقعيت اســتفاده ميكند. من احســاس ميكردم پرســپوليس هفته به هفتــه و روزبه روز از نظر فني ارتقا پيدا ميكند اما انگار برعكس شده به طوري كه اگر بخواهيم به هر بازي اين تيم از 10 نمره بدهيم بازي اول مقابل فــوالد 6 بوديم، مقابل تراكتورســازي 4 و مقابــل نفت .3 به نظرم اگــر تيمي بهتر و آمادهتر از نفت در ميدان بود نميتوانستيم چنين نتيجهاي بگيريم چرا كه متاســفانه نه در توپگيري، نــه حفظ توپ و نه حمله شرايط خوبي نداشتيم و از تك موقعيتها خوب استفاده كرديم.

وقتــي باد شــديدي مــيوزد با بازي مســتقيم ممكن اســت توپ به هر سمتي بــرود و اين باد اســت كــه مالكيت توپ را تعييــن ميكند. مثال ديده ميشــد كه كرنر به تير يك زده ميشــود اما به تير دو ميرفت. به نظرم پرســپوليس نبايد توپ را بلند كند. اين تيم در هر زميني ميتواند بر االهلي غلبه كند اما بايد از نظر بدني و فني باز هم روي آن كار شــود تا مشخص شود يك تيم حرفهاي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.