پيوس: مگر ميشود به بازیکني پاس نداد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشــاد پيــوس، دربــاره وضعيــت پرســپوليس پس از سه بازي در ليگ برتر گفت: «تيم شــرايط بســيار خوبي دارد و ميبينيم كه در ســه بازي هم پيروز شده اســت. برانكو در نقل و انتقاالت به خوبي ضعفهــاي تيمش را شــناخت و بازيكن جايگزيــن كرد و االن شــرايط تاكتيكي و تكنيكــي تيم در بهتريــن وضعيت ممكن است. اميدوارم اين روند در بازي با االهلي هم ادامه داشــته باشــد و پس از پيروزي برابر اين تيم، پرســپوليس به جمع چهار تيم برتر آسيا صعود كند.»

پيوس در ادامــه درباره گلزني مهدي طارمي در بــازي مقابل نفت تهران، گفت: «اتفــاق خوبي افتاد كــه طارمي پايش به گلزني باز شد. او امسال هم ميتواند آقاي گل ليگ شود. اگر اين اتفاق رخ دهد مثل من ســه بار پياپي آقاي گل شده كه من از اين بابت خوشحال ميشوم. او ميتواند به ركورد من برسد.»

پيشكســوت پرســپوليس در ادامــه درباره ايــن كه هواداران معتقدند برخي از بازيكنان به منشــا پاس نميدهند، گفت: «اين حرف و حديثها هميشه در تيمهاي موفــق وجود دارد. بازيكنــان نبايد به اين مســائل فكر كنند. مگر ميشود در فوتبال بــه بازيكني پاس ندهند؟ مــن كه نديدم بازيكني بخواهد از روي عمد به منشا پاس ندهد. بهتر اســت تمركزشان روي بازيها باشــد تا در ديدار مقابل ســياهجامگان به پيروزي برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.