زادمهر:نهادهايمختلفبهپرسپوليسكمككنند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حســين عبدي درباره بازي پرســپوليس مقابل نفت ميگويد: «در نيمه اول فكر نميكردم نفت اينقدر خوب بازي كند. البته پرســپوليس هم خــوب بود اما در اين نيمــه خيلي از روش بازي مســتقيم اســتفاده ميكرد. در واقع بعضا طوري بود كه دو تيم بيشــتر همديگر را كنترل ميكردنــد امــا در نيمه دوم بــا گل زودهنگام پرسپوليس مشكالت اين تيم كمتر شد.»

محمدرضــا زادمهــر دربــاره اعضاي جديد هيات مديره باشــگاه پرســپوليس گفت: «خوشحالم كه اسامي جديد مديران باشگاه پرسپوليس منتشر شد تا آنها بتوانند راهكارها و استراتژيهاي خودشان را براي حل و فصل مشكالت باشــگاه پرسپوليس ارائه دهند. اميدوارم اين اعضا بتوانند نشان دهنــد توانايــي زيادي در برطــرف كردن مشكالت خود دارند.»

پيشكسوت پرســپوليس درباره اينكه آيا نگران محروميت اين باشــگاه از حضور در رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا با توجه به بدهي شــان بــه ژوزه نيســتند گفت: «موضوعــات اينچنينــي را در مقطعي كه در هيات مديره حضور داشــتم بارها و بارها دنبــال كرديم. بــا توجه به ميــزان بدهي بايــد بگويم بهتر اســت نهادهاي مختلف، كمك الزم را انجام دهند تا مشــكالت تيم پرطرفداري مثل پرسپوليس حل شود. من فكر ميكنم مشكالت مربوط به اين پرونده حل خواهد شــد و مشكلي از اين جهت به وجود نخواهد آمد.»

وي دربــاره نتايج اخير پرســپوليس در ليگ برتــر نيز گفت: «بايــد بگويم در بهترين شرايط ممكن حضور دارند. اين تيم ميتوانــد با اقتدار به قهرماني برســد. فقط نبايد ســهل انگاري كنند و امتيازات را به راحتي از دست بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.