مصلح جا ماند؛ شجاع موفقترین خرید پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هنوز زود است تا درباره خريدهاي جديد پرســپوليس و كيفيت فني شان اظهارنظــر كنيم اما با توجــه به دقايق حضور در ميدان فعال شــجاع خليلزاده موفقترين خريد سرخها در فصل جديد است. شــجاع در بازي با سوپرجام و هر سه مســابقه ليگ بازيكن فيكس بود و تعوض هم نشــد. بعد از او گادوين منشا قــرار دارد كه در بازی با تراكتورســازي فيكــس بــود و در دو بــازي ديگر هم بهعنوان بازيكن تعويضي به ميدان رفت. ســيامك نعمتي هم در سوپر جام و دو مســابقه ليگ بهعنــوان بازيكن ذخيره به ميدان رفت. اما شــايان مصلح كه در شرايطي خاص در سوپرجام فيكس بوده در دو بازي از ليگ برتر بهعنوان بازيكن ذخيره و براي دقايقــي كوتاه به ميدان رفته اســت. در اين ميان شــايد نعمتي هم بيشتر از مصلح بازي نكرده باشد اما خودي نشــان داده. مصلح هم در بازي ســوپرجام فراتر از انتظار ظاهر شــد اما بايد در ليگ خود را نشان دهد كه البته براي حضور در تركيب كار بسيار سختي دارد مگــر اينكه برانكو بــه هر دليلي از ماهيني در دفاع راســت استفاده كند و جا براي بازي كردن مصلح باز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.