انصاري و االهلي؛ روز خوب مان باشد ميبریم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد انصــاري يكــي از بهترينهاي ســه هفته گذشــته پرســپوليس كــه اهل صحبتهاي جنجالي و حاشــيهاي نيست در مصاحبههايــش خيلي ســخت تيتر ميدهد چــرا كه از اظهارنظر در خصوص هر مســاله حاشيهسازي طفره ميرود. با اين حال مساله االهلي و بازي حساس در آسيا چيزي نيست كه نتوان دربارهاش صحبــت نكرد: «االهلي تيم بســيار خوبي اســت كه بازيكنان بسيار خوبــي هم جذب ايــن تيم شــدند و مربي كاربلــدي هم دارد. آنها حريف قابل احترامي براي ما هســتند و ما ميدانيــم كه االهلي عربســتان بــا هزينههايي كه انجــام داده با تمام قوا به مصاف ما خواهد آمد. البته ما هم حريف دست و پا بستهاي نيستيم و اميدوارم كه در روز بازي با االهلي روز خوب ما باشد و نتيجه خوبي بگيريم.»

مدافع مياني آماده ســرخها در پاسخ به اين سوال كه چقدر اميدواري كه پرسپوليس بتواند از اين مرحله عبور كند، ميگويد: «ما نشان داديم كه تيم خوبي هستيم و ميدانيم كه االهلي هم حريف بســيار خوبي است. با اين همه ما همه تالشــمان را انجام ميدهيم تــا برنده اين بازي باشــيم، حــاال كه تا اين مرحله باال آمديم بايد بــا تمام قدرت كار را ادامه دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.