66 دقيقه در 8 بازي دو مسابقه بيرون از فهرست 18 نفره

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشــار رســن بهعنــوان يــك بازيكن مليپوش پرسپوليســي شــده اما برعكس ديگر گزينههاي عراقي مد نظر سرخها طي دو سال گذشــته يعني سعد ناطق و ضرغام اســماعيل جاي ثابتــي در تركيب تيم ملي كشــورش ندارد. بشــار كه ابتدا با پيراهن شماره 22 براي تيم ملي عراق بازي ميكرد و حاال مثل تيم نيروي هوايي شــماره 13 را بــه تن ميكند در 8 بازي دور دوم مقدماتي جام جهاني كال ســه بار بهعنــوان بازيكن نيمكت نشين به ميدان رفته و 66 دقيقه در اين رقابتها به ميدان رفته است.

بشــار در باخت دو گله بــه امارات از دقيقه 46 به جاي احمد ياســين به ميدان رفــت اما در بــرد 4 بر صفر مقابــل تايلند نيمكت نشين بود. او در سايتاما و باخت دو بر يك مقابل ژاپن از دقيقه 83 به جاي احمد ياســين به زمين رفت اما در دو بازي بعدي مقابل عربستان و استراليا (شكستهاي 2 بر يك و 2 بر صفر) اصال روي نيمكت هم نبود.

بعــد از آن بشــار در بازي دوســتانه نــوروزي ايران و عراق در تهران كه پشــت درهاي بسته برگزار شد از نيمه دوم به جاي علــي عدنان به ميدان رفت امــا در بازي با استراليا در تهران روي نيمكت نشست. بشار در باخت به عربســتان (يك بر صفر) باز هم راهي به تركيب نيافت. رســن بعد از آن در بازي دوســتانه مقابل اردن كه تيمش برنده شد و ديدار دوســتانه با كره جنوبي (بدون گل ) بازي كرد. هافبك جوان پرسپوليس در بازي مقابل ژاپن كه در ورزشگاه دستگردي هم برگزار شــد بعد از گل تساوي تيمش به جاي زننده گل، مهدي كميل وارد زمين شد و 14 دقيقه بازي كرد. جالب اينجاســت كه رســن در تهران دو بار در ورزشگاه آزادي و دستگردي به ميدان رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.