سيدجالل همچنان مصدوم است؛ پزشکان نظر بدهند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فكــر ميكرديم ســيدجالل بعد از دســت دادن ســه بازي ليگ تــا بازي با االهلي حتما آماده خواهد شد اما خودش ميگويد همچنان مصدوم اســت: «بهتر است در اين خصوص پزشكان تيم توضيح دهند كه شــرايطم چگونه است اما خودم ميگويم كه درد خيلي شــديدي در پايم دارم و متأســفانه مشكلم هنوز حل نشده اســت. درد پايم مرا اذيت ميكند و اينكه از قــول من عنوان شــده وضعيت خوبي دارم، صحت ندارد.» كاپيتان پرسپوليس درباره داســتان پاس ندادن به منشا هم ميگويــد: «اصــال اين حرفها درســت نيست كه برخي چشم خود را ميبندند و اينگونه صحبت ميكنند، مطمئنا بازيكن در زمين تصميــم ميگيرد كه چه كاري انجام بدهد و چه پاســي بدهد اما برخي پاي تلويزيون مينشينند و ميگويند پاس بده! اينطور نيســت كه بازيكني عمدا به كســي پاس ندهد مطمئنا در تيم ما همه زحمت ميكشــند اما در زمين شــرايط سخت است. متأسفانه حرفهاي بيخود در ايــن باره زياد شــنيده ميشــود اما بازيكن تــالش ميكند تا بهترين عملكرد را داشــته باشــد و هيچ بازيكني عمدا به كسي پاس نميدهد. شايد بازيكن در آن شــرايط نميتوانســته پاس بدهد اما اين خوب نيست كه بخواهيم اين صحبتها را كنيم چون در پرسپوليس چنين موضوعي امكان ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.