اميدواري پرسپوليس به حل بدهي مالياتي با كمك وزیر ورزش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالي كه سال گذشته و طي ماههاي اخير بسياري از گمانهزنيها مبني بر اين بود كه وزير ورزش قصد كنار گذاشتن علي اكبر طاهري از راس باشــگاه پرســپوليس را دارد اما با حمايت او طاهري از مقام سرپرســتي بــه مدير عاملی رســيد. در واكنــش به اين حمايتها طاهــري در تازهترين مصاحبهاش گفته: «عمده بدهيهاي اين دو باشــگاه، در حوزه مالياتي است و پيگيريهاي وزير ورزش و جوانان، نشستهاي او با وزير اقتصاد و امور دارايي و همينطور مسووالن و مديران پيكره مالياتي كشور منجر به مسيري شده است كه نويد بخش شفافيت مالي و كاهش چشمگير بدهيهاي مالياتي اين دو تيم خواهد شــد. بــه نظر من، كار بزرگ ســلطانيفر براي دو تيم مردمي اســتقالل و پرسپوليس به زودي با كاهش بدهيهاي مالياتي بيشتر مشخص ميشــود و از اين بابت از او تشكر ميكنم.» مديرعامل پرسپوليس درباره حمايت وزير از حضورش در باشگاه پرسپوليس گفت: «بدون تعــارف ميگويم اگر حمايتهــا و دلگرمي ايشان نبود در باشگاه پرسپوليس نميماندم و خوشبختانه تفكر حمايتي و رويكرد خوبي كه نسبت به هر دو مجموعه بزرگ استقالل و پرسپوليس دارد، روز به روز از مشكالت اين تيمها كاســته خواهد شد و نتيجه آن شادي دل هواداران خواهد بــود. اميدوارم در دوره جديد حضور ايشان با رأي اعتماد نمايندگان در مجلس شــوراي اسالمي، توفيقات فوتبال باشگاهي كشور هم افزايش پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.