دردسر ماالریایي آبوابونا براي ربروف

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گفتــه ميشــد مدافــع جديــد االهلي كــه البته مقابل پرســپوليس بازي نخواهد كــرد آنفلو آنزا گرفته اما حاال شايعه شــده او به بيماري ماالريا مبتالســت. اخيرا خبر ابتالي گادفري آبوابونــا مدافع نيجريــهاي به بيماري ماالريا بر اســاس معاينات پزشــكي، ســر و صداي زيــادي در رســانههاي عربســتاني به پا كرده اســت. آبوا بونا يكي از بازيكنان جديد االهلي است كه با قيمت زيادي راهي اين تيم شد ولي حاال مسووالن باشــگاه به دنبال فسخ قرارداد اين بازيكن هســتند. ســرگي ربروف سرمربي اوكرايني االهلي كه آبوا بونا را در ليســت آسيايي اين تيم قرار نداده، پيگير وضعيت اين بازيكن است. ربروف از مســووالن باشــگاه خواسته گزارش آزمايشــات اين بازيكن را براي يك پزشــك در اروپا بفرســتند تا وي تكليفش را در قبال اين بازيكن بداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.