لئوناردو از االهلي پول بيشتري خواست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

آخرين خريــد فوقالعاده گرانقيمت االهلي عربستان هافبك برزيلي پارتيزان بلگراد اســت كه هفته پيــش به اين تيم پيوســت و نامش هم در فهرست آسيايي االهلي قرار گرفته اما لئوناردو هنوز نيامده ســاز جدايي كــوك كــرده و ميخواهد برگردد. گفته ميشــود دســوزا در حال حاضر خواهان مبلغ بيشــتري از االهلي شده و احتمال بازگشت وي به صربستان وجــود دارد. روزنامــه «اسپورتســكي» صربســتان در اين خصــوص اعالم كرد دســوزا برخالف توافق قبلي بــا االهلي، خواستار مبلغ بيشــتري شده است و در صورتي كه االهلي به اين درخواستش تن ندهد، وي به صربستان بازخواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.