مدافع آنفلوآنزایي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقل از روزنامه عكاظ عربستان، حساب و كتاب ربروف، سرمربي االهلي پيــش از ديدار جمعه شــب با االتفاق در هفتــه اول ليگ برتر عربســتان به هم ريخت زيرا معتز هوســاوي، مدافع خود را نيز به خاطر آنفلوآنزای شــديد از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.