برنامه‌بلند‌مدت،‌ایجاد‌ثبات

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سلطانیفر میگويد:«يكي ديگر از چالشهاي موجود ورزش كشور، نبود ثبات در مدالآوري در ادوار مختلف رقابتهاي ورزشي در سطوح بينالمللي و همچنين محدود بودن رشتههاي صاحب مدال است، به طوري كه سهم ايران از خيل عظيم مدالهاي توزيع شده در رشته دو ميدانی به عنوان رشته مادر و پايه تنها يك مدال نقره، آن هم در رشته پرتاب ديسك بوده است.»

مسعود سلطاني فر روز گذشته برنامهاش را بــرای مديريت چهار ســال آينده وزارت ورزش و جوانــان ارائه كرد. برنامهاي كه قرار اســت او با اتكا بر آن از مجلس راي اعتماد بگيرد؛ برنامهای بلندمدت كه بر ايجاد ثبات تأكيــد دارد. در اين برنامه ابتدا به انتظارات و اهداف رييس جمهــوری در زمينه ورزش و جوانان اشاره شده كه ما بيشتر بخشهاي ورزشــي آن را مــرور ميكنيــم. در برنامه ســلطانيفر، انتظارات رييس جمهوری در بخش ورزش به موارد زير بر ميگردد:

ايجــاد نشــاط، فضــاي اخالقی و تعاملي در جامعه از طريق ورزش

كمك به فرهنــگ جامعه از طريق ورزش با تأكيد بر آموزش و آگاهيبخشي از سنين ابتدايي و مدارس

ارتقــا ورزش قهرماني بــا رويكرد افزايش انسجام ملي و روحيه كار گروهي

كاهش دخالــت دولت در ورزش و زمينهسازي حضور مردم و بخش خصوصي

افزايش مشــاركت مــردم و بهويژه بانوان در ورزش همگاني و ايفاي نقش در نظام سالمت

گســترش ورزش بانــوان و بهويژه مشــاركت آنان در رقابتهاي بينالمللي و ايجاد فرصتهاي برابر ورزشي براي بانوان

بهرهگيــري از ظرفيتها و قابليتهاي بخش ورزش در توسعه اقتصادي و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي

برنامــه وزيــر پيشــنهادي ورزش و جوانان در ادامه به تحليل شــرايط موجود در ورزش كشور ميپردازد. شرايطي كه در آن، وضع ورزش از قاب و زاويه نگاه وزارت ورزش بهعنوان متولي اصلي اين بخش در كشور بررسي شده و نقاط ضعف و قوت آن آورده شده است.

برنامه پيشنهادي وزير ورزش شرايط موجود را با اين مقدمه و عناوين زير تحليل كرده است:«در حوزه ورزش، وزارت ورزش و جوانــان از يك طرف در ارتباط با بخش خصوصي و نهادهاي عمومي داراي نقشي تســهيلكننده، ترغيبكننده، حمايتي و هدايتي است و از طرف ديگر ميبايست با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي نسبت به تأمين زيرســاختهاي مورد نياز ورزش كشور اقدام نمايد. بر اين اساس، با عنايت به تجارب مديريتي موجود و آسيبشناسي برنامههاي گذشــته ورزش كشور، ميتوان چالشــهاي موجود ورزش را به شرح ذيل طبقهبندي و تبيين نمود:

چالشــهاي ســاختاري و فقــدان همافزايي نهادهاي تأثيرگذار حوزه ورزش

پايين بودن ســهم ورزش در تأمين سالمت عمومي مردم و بسترسازي ورزش قهرماني

محــدود بودن رشــتههاي صاحب مدال و عدم دسترسي به قهرماني پايدار

عــدم بهرهگيــري از ظرفيتهــاي اقتصاد ورزش در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي

تعداد زياد پروژههــاي نيمهتمام و كمبود فضاهاي ورزشي

دسترسي نابرابر بانوان به تسهيالت و فرصتهاي متناسب و متوازن

كمبــود امكانــات ورزشــي براي جانبازان و معلوالن

چالشــهاي فرهنگــي و آموزشــي ورزش كشور

ســلطانيفر به طور مثال در تشــريح نخســتين بند تحليلش يعني چالشهاي ساختاري موجود، به مواردي اشاره ميكند كه ســاختار ورزش ايران را دچار مشــكل كــرده و ايراداتــي را در راس آن به وجود مــيآورد. عدم تقســيم كار ملي در بخش ورزش كشور، تعدد نهادهاي تصميمگيرنده در بخش ورزش، موازيكاري و همپوشاني فعاليتها و اقدامات و فقدان مرجعي جهت هماهنگي و سياستگذاري كالن در بخش ورزش به دليل عدم تشــكيل شوراي عالي ورزش كشور ايرادهاي اساسي است كه از ديدگاه وزير پيشنهادي به ساختار ورزش كشور وارد است.

ســلطانیفر همچنيــن در بخــش قهرماني هــم به تمركــز مدالها در چند رشته محدود اشاره میكند: «يكي ديگر از چالشهاي موجود ورزش كشور، نبود ثبات در مــدالآوري در ادوار مختلف رقابتهاي ورزشي در ســطوح بينالمللي و همچنين محدود بودن رشتههاي صاحب مدال است، به طوري كه ســهم ايــران از خيل عظيم مدالهاي توزيع شده در دووميدانی المپيك به عنوان رشــته مادر و پايه تنها يك مدال نقره، آن هم در رشــته پرتاب ديسك بوده است. بر اساس تحليل انجام شده از وضعيت ايــران در ادوار مختلف رقابتهاي المپيك تابستاني، ميانگين مدالآوري ايران تنها ۴ مدال بوده و در هر دوره متناسب با شرايط و به نســبت ســاير دورهها، فراز و نشيب و همچنين عدم پايــداري در مدالآوري به وضوح مشــاهده ميشود. مشاهده وضعيت مدالهــاي طــالی ايــران در ادوار مختلف بازيهاي المپيك تابستاني، مساله فوق را تأييــد ميكند، به طوري كه از مجموع 8٦ مدال كسب شده، تنها 18 مدال طال بوده و ايران تنها در 8 دوره موفق به كسب مدال طال شــده است. سهم رشــتههاي مختلف ورزشــي از اين 18 مــدال طال ، به ترتيب كشــتي ٩ مدال، وزنهبــرداري 7 مدال و تكواندو 2 مدال است كه نشاندهنده سهم ناچيز رشتههاي ورزشي ايران در بازيهاي المپيك اســت. بر اساس اين روند ميتوان پيشبيني كرد كه با تــداوم وضع موجود، همواره در ميزان و كيفيت مدالآوري ايران در بازيهاي المپيك فراز و نشــيب وجود خواهد داشــت و تعداد رشتههاي ورزشي نيز از ۴ رشــته ورزشي تجاوز نخواهد كرد. مشــاهده وضعيت رتبه ايران در بازيهاي المپيك تابســتاني هم نشــاندهنده نبود ثبات در رشد ورزش قهرماني بهويژه در ۴ المپيك اخير است. نكته ديگر، فاصله قابل توجه رتبهها در ســه دوره اخير بوده است كه نشاندهنده نبود برنامهريزي بلندمدت در اين راستا ميباشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.