امیرکاظم‌پور:‌ما‌در‌سایه‌ریكرو‌گم‌شده‌ایم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - رضا عباسپور ‪Reza Abbaspour‬

داشــتن پشــتوانههاي قابل اطمينان براي نفرات شاخص و پوست اندازي در تيمهاي ملي ماهيت اصلي ورزش اســت و موضوعي انكارناپذير براي پيشــرفت و حركت رو به جلو. مقولهاي مهم در ورزش حرفهای دنيا كه اينگونه برداشــت ميشود مدتي است از زاويه ديد متصديان فني تير و كمان خارج شده است. با اين نگاه و به بهانه بررسي آنچه در تيمهاي ملي تير و كمان در حال انجام اســت، چند دقيقهاي با اميــر كاظم پور ملي پوش عنواندار كامپوند كشورمان همكالم ميشويم.

بهعنوان ملي پوش كامپوند ايران عملكرد اسماعيل عبادي پور در جام جهاني را چطور ارزيابي ميكني؟

اســماعيل عبادي پور در لهســتان نتيجه بسيار خوب و قابل قبولي كسب كرد. عبور از سد «شنودر» كماندار پرمدال و يكي از ستارههاي اين رشــته در دنيا كار بزرگي بود كه اسماعيل در لهستان موفق به انجام آن شــد. گرفتن مدال نقره دنيا قطعا نتيجه قابــل قبولي براي عبــادي و كامپوند ايران بود. خانــم براتچي هم ديديم كه نتايج قابل قبولي را در اين مدت كسب كرد و قطعا اگر قبل از ســفر به آلمان آن حادثه برايش رخ نميداد ميتوانســت رده باالتري را به خود اختصاص دهد.

پس چه عاملي باعث ميشــود عبادي در آلمــان نتواند نتيجه خوب لهستان را تكرار كند؟

من خيلــي واضح و شــفاف حرف ميزنم. معتقدم اگر براي اسماعيل عبادي شرايطي فراهم ميشد كه از همان لهستان به آلمان ميرفت قطعا اين اتفاق ميتوانست در عملكرد فني اين ملي پوش تاثير زيادي داشته باشد. زيرا در فاصله زماني اندكي كه بين بازيهاي جهاني لهستان و جام جهاني آلمان بود، برگشــت به ايران و مجددا رفتن به آلمان خودش عامل مهمي براي خستگي عبادي به شمار ميرفت. اسماعيل با توجه به خســتگي و عــدم ريكاوري مناســب، تمركز مورد نيازش را در مسابقات از دست داد و نتوانســت موفقيتش در لهستان را با هدفگيري دقيقتر در آلمــان تكميل كند اما با تمام اين تفاســير تاكيــد ميكنم كه اســماعيل عبادي قهرمان دوستداشتني و بزرگي بــراي تيروكمان ايران به شــمار مــيرود و با كســب مدال نقــره جهان در بازيهاي جهاني رشــتههاي غير المپيكي كه المپيك ما كامپونديها به شمار ميرود شاهكار كرد.

اگر كليتــر نگاه كنيــم، فكر ميكنيد دليل اصلي عدم اســتمرار موفقيتهاي كامپوند و قهرمانان فعال درتيم ملي چيست؟

مهمترين عامل از نظر من نداشــتن مربي خوب خارجي در اين رشــته اســت. ما درســايه ريكرو گم شــديم چون ريكرو المپيكي اســت و ما رشــته غير المپيكي. هرچند ميبينيد كــه نتايج و عملكرد ما در رقابتهاي آسيايي و جهاني هميشه جلوتر و بهتر از ريكرو بوده. قطعا اگر براي كامپوند مربي شــناخته شــدهاي از كشــورهايی مثل هلند، فرانســه يا دانمارك بياورند كه اين روزها حتي عملكــردي بهتر از مربيان آمريكايــي دارند، وضعيت فنــي كامپوند كامال تغيير ميكند. ما نيازمند علم و دانش فني روز دنيا هستيم كه در حال حاضر از آن بي بهرهايم.

اين درست اســت كه در رشته تيروكمان سن و ســال مطرح نيست و كمانداران ميتوانند بدون داشــتن محدوديت سني هدفگيري كنند؟

بلــه، همانطور كه اشــاره كرديد در اين رشته محدوديت سني براي كمانداران وجود ندارد و افرادي كه مســتعد رشــد و پيشرفت در تيروكمان هستند، قطعا بدون در نظر گرفتن ســن و سال ميتوانند كمان دســت گرفته و هدفگيري كنند. ما در اين رشــته داريم چهرههاي موفق و عنوانداري را كه درحال حاضر با داشــتن 55 سال سن نتايج بســيار خوبي را در مســابقات كسب كرده و جزو بهترينهاي اين رشته به شمار ميروند.

با اين حســاب مبحث پشتوانه سازي در اين رشــته خيلي معنايي ندارد؟

پشــتوانه ســازي و مهيــا كــردن چهرههــاي جوان بــراي پر كــردن جاي بزرگترها درتمامي رشتهها بايد در اولويت برنامه ريزي فدراسيونها باشد. زيرا در غير اينصورت يك نســل طاليي كــه ميرود جايگزيني نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.